ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου-Έφορος Εταιρειών Αρμόδια Αρχή Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων

Στα πλαίσια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2015/849) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, που αφορά στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το άρθρο 61Α(4)(α) του «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019» προβλέπει για την τήρηση κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων (Ν13(Ι)/2018).

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη Συνεδρία του, ημερομηνίας 16/12/2020, στη βάση σχετικής εισήγησης της «Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», που έγινε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57(β) των «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμων του 2007 έως 2019» αποφάσισε να:

  1. Ορίσει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή για την τήρηση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων και
  2. Εξουσιοδοτήσει αυτόν να προβεί στη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων διαμέσου της ενδιάμεσης λύσης συστήματος που έχει αναπτυχθεί.

Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναρξης συλλογής των στοιχείων για τις εταιρείες ορίζεται η Δευτέρα, 18.01.2021.

Από την ημερομηνία αυτή, θα παραχωρηθεί στις εταιρείες χρονική περίοδος 6 μηνών (ήτοι μέχρι τις 19/7/2021) για καταχώριση στο σύστημα που έχει αναπτυχθεί, των πληροφοριών που αφορά στους πραγματικούς δικαιούχους της νομικής τους οντότητας. Τονίζεται ότι, το σύστημα που έχει αναπτυχθεί αποτελεί ενδιάμεση λύση και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή μόνο για τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θα μεταφερθούν στην τελική λύση συστήματος που θα αναπτυχθεί το 2ο εξάμηνο του 2021 και η πρόσβαση σε αυτό θα είναι στη βάση των διατάξεων της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ 2018/843) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018, που αφορά στην παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εταιρείες, καλούνται να ξεκινήσουν τη συλλογή των πιο πάνω πληροφοριών τις οποίες ήδη θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους, στη βάση των προνοιών του άρθρου 61(Α) του “περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου του 2007, ως έχει τροποποιηθεί. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία αυτά τηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και από υπόχρεες οντότητες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2Α(δ), 60 και 61 του πιο πάνω Νόμου στα πλαίσια άσκησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας καθώς και στη βάση των προνοιών των Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2012 έως 2020. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, συστήνεται η εξασφάλιση νομικής συμβουλής.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών θα επανέλθει εν ευθέτω χρόνο με περισσότερες πληροφορίες και τον σχετικό σύνδεσμο για την υποβολή των στοιχείων αυτών.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ


21 Δεκεμβρίου 2020

go to top