ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη καταχώριση

Το ΤΕΕΕΠ ανακοινώνει ότι από τις 18/12/2019, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Κεφ. 113, Τροποποιητικός Νόμος 149(Ι) 2018, ισχύει η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για τα έντυπα όπως αναγράφονται στο πίνακα πιο κάτω.

Διευκρινίζεται ότι η χρηματική επιβάρυνση εφαρμόζεται και έχει ισχύ ΜΟΝΟ για τις υπηρεσίες οι οποίες με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 θα κοινοποιηθούν μετά τις 18/12/2019.

Ο πιο πάνω υπολογισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η τελευταία αναμενόμενη ημερομηνία υποβολής (ημερομηνία αλλαγής ή ημερομηνία αναφοράς/σύνταξης της ετήσιας έκθεσης + χρονικό περιθώριο που επιτρέπει ο Νόμος), ενός έντυπου στο Τμήμα βρίσκεται ημερολογιακά μετά από τις 18/12/2019.

Παράδειγμα 1: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης 31/12/2017 τότε βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου 113 η συγκεκριμένη ΗΕ32 θα έπρεπε να είχε υποβληθεί μέχρι τις 28/01/2018 για να μην της επιβληθεί κανένα τέλος επιβάρυνσης. Εάν η συγκεκριμένη υποβληθεί οποιαδήποτε μέρα μετά τις 28/01/2018 τότε το έντυπο θα επιβαρυνθεί με το συνολικό τέλος των 40Ευρώ.

Παράδειγμα 2: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ32 με ημερομηνία σύνταξης 31/12/2019 τότε βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου 113 η συγκεκριμένη ΗΕ32 πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 28/01/2020 για να μην της επιβληθεί κανένα τέλος επιβάρυνσης. Εάν η συγκεκριμένη υποβληθεί στις 29/01/2020 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ τέλη καταχώρησης και θα επιβαρυνθεί με το τέλος επιβάρυνσης 20Ευρώ και επιπρόσθετα την χρηματική επιβάρυνση 50Ευρώ και 1Ευρώ για την μια ημέρα καθυστέρησης.

Παράδειγμα 3: Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ4 με ημερομηνία αλλαγής 15/12/2018 και υποβληθεί στις 20/12/2019 το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ μόνο.

Παράδειγμα 4 : Εάν έχετε να υποβάλετε ΗΕ4 με ημερομηνία αλλαγής 15/12/2019 και υποβληθεί στις 30/12/2019 τότε το έντυπο θα χρεωθεί με 20Ευρώ τέλη καταχώρησης και επιπρόσθετα την χρηματική επιβάρυνση των 50Ευρώ και 1Ευρώ για την μια ημέρα καθυστέρησης.

 

Διατήρηση επικαιροποιημένου μητρώου

 

Νομοθετική μεταρρύθμιση

Χρονικός ορίζοντας εφαρμογής

Εισαγωγή χρηματικής επιβάρυνσης σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης επιλεγμένων εντύπων:

Θα τεθεί σε ισχύ ένα (1) χρόνο μετά τη δημοσίευση (18/12/2019)

 

Εταιρεία

Συνεταιρισμός

Εμπορική Επωνυμία

Αλλοδαπές Εταιρείες

  • πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και
  • ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

αλλαγή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου οργανισμού (ΗΕ2)

αλλαγή του τόπου εργασίας οίκου (Σ2)

αλλαγή του τόπου εργασίας φυσικού ή νομικού προσώπου (ΕΕ2)

αλλαγή διεύθυνσης τόπου εργασίας (ΑΕ8)

αλλαγή διευθυντών ή στα στοιχεία τους (ΗΕ4)

Διορισμό, παύση συνεταίρου ή αλλαγή στα στοιχεία του (Σ2).

 

αλλαγή στα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας (ΕΕ2)

 

διορισμός, παραίτηση αξιωματούχου ή αλλαγή στα στοιχεία του (ΑΕ5)

παραχώρηση μετοχών (ΗΕ12)

διορισμός, παραίτηση εξουσιοδοτημένου προσώπου ή αλλαγή στα στοιχεία του (ΑΕ6)

μεταβίβαση μετοχών (ΗΕ57)

  • πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ,
  • ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα καθυστέρησης κατά τους έξι (6) πρώτους μήνες, και δύο ευρώ (€2) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης αυτής μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€500).

καταχώριση της ετήσιας έκθεσης (ΗΕ32)

καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης

(Σ5)

 

 

 

go to top