ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων μετά την 31η Ιουλίου 2022

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενημερώνει την επιχειρηματική κοινότητα ότι η λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, θα συνεχιστεί και πέραν της 31ης Ιουλίου 2022 και μέχρι την εφαρμογή της τελικής λύσης για την οποία το Τμήμα θα προβεί σε ανακοίνωση σύντομα.

Συστήνεται όπως όσες εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες δεν έχουν μέχρι σήμερα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη βάση των διατάξεων της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021 του Εφόρου Εταιρειών, σπεύσουν να το πράξουν.

Με την έναρξη λειτουργίας της τελικής λύσης τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή οι πρόνοιες του άρθρου 11 της Οδηγίας που προβλέπει την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης στην εταιρεία και κάθε αξιωματούχο της, για παράλειψη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας, καθώς και οι πρόνοιες του άρθρου 61Α(10)(στ)(i) του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, που προβλέπει ότι παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, συνιστά ποινικό αδίκημα.

go to top