ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Η Έφορος Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας καλεί όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλους τους Συνεταιρισμοί ή τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών δικαιούχων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 και να προβούν στις πιο κάτω ενέργειες:

  1. Καταχώριση Πραγματικών Δικαιούχων.
  2. Δήλωση της εξαίρεσής τους σύμφωνα με το άρθρο 3(1)(α),(β) της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Άσκηση του δικαίωματος της Δέουσας Επιμέλειας εκεί και όπου ισχύει.

Περαιτέρω, η Έφορος διευκρινίζει ότι:

  • κάθε αξιωματούχος εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα παραίτησης από το αξίωμα που κατέχει, μέσω της καταχώρισης Ένορκης Δήλωσης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
  • εταιρείες που έχουν καταχωρίσει αίτηση διαγραφής πριν την 12η  Μαρτίου 2021 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων.
  • εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία διαγραφής και αυτή δεν ολοκληρώθηκε, είτε γιατί δεν είναι συμμορφούμενες με τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα είτε προς άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες, έχουν υποχρέωση να καταχωρίσουν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.
  • οι τουρκοκρατούμενες εταιρείες, σύμφωνα με τη Σημείωση 2 του Ν.149(Ι)/1999 ειδική διάταξη και 391(Α) του περί Εταιρειών Κεφ.113, έχουν υποχρέωση να καταχωρίσουν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Τονίζεται, τέλος, ότι από την 1η Απριλίου 2024 τίθενται σε εφαρμογή οι χρηματικές επιβαρύνσεις και άλλες κυρώσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

go to top