ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Υπολογισμός χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης

Μη χάσετε προθεσμία. Το εργαλείο υπολογισμού χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης βοηθά τους χρήστες να υπολογίσουν την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να υποβληθούν ορισμένα έντυπα στον Έφορο Εταιρειών και την αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση που θα πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισής τους.

Για να αξιοποιήσετε το εργαλείο χρηματικής επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταχώρισης:

 • επιλέξτε τον τύπο της επιχειρηματικής οντότητας που σας αφορά,
 • επιλέξτε το σχετικό έντυπο που επιθυμείτε να υποβάλετε και υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεμης καταχώρισης,
 • δηλώστε τη σχετική ημερομηνία ως υποδεικνύεται,
 • και δηλώστε την ημερομηνία υποβολής.

 

Σημαντικές σημειώσεις:

 1. Έντυπο Σ2

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υποβολής του έντυπου Σ2, η χρηματική επιβάρυνση επιβάλλεται μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

         I. Διορισμό, παύση ή αλλαγή στα στοιχεία του συνεταίρου και

       II. Αλλαγή του τόπου εργασίας οίκου

 1. Έντυπο ΕΕ2      

Διευκρινίζεται, στη περίπτωση υποβολής του εντύπου ΕΕ2, η χρηματική επιβάρυνση επιβάλλεται μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(i) αλλαγή του τόπου εργασίας φυσικού ή νομικού προσώπου

(ii) αλλαγή στα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας

 1. Ετήσια έκθεση εταιρείας (ΗΕ32) & συνεταιρισμού (Σ5)

Στην βάση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου 2024, Ν.18(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024 (δείτε σχετική ανακοίνωση), οντότητα που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεσή της (για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν) , υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης και το μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης ετήσιας έκθεσης, επιπρόσθετα της χρηματικής επιβάρυνσης που υπολογίζεται πιο κάτω επιβάλλεται επιπρόσθετο τέλος καταχώρισης ύψους είκοσι ευρώ (€20). 

Διευκρινίζεται, ότι η χρηματική επιβάρυνση για τις ετήσιες εκθέσεις έχει ισχύ από την 01/06/2021. Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται για ετήσιες εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης μέχρι και τις 31/05/2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος.

 1. Παραχώρηση μετοχών (έντυπο ΗΕ12)

Η παραχώρηση μετοχών, κοινοποιείται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραχώρησης των μετοχών.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση παραχώρησης μετοχών εντός της πιο πάνω περιόδου, η καταχώριση τού εντύπου μπορεί να υποβληθεί μόνο με την προσκόμιση διατάγματος δικαστηρίου για παράταση τού χρόνου καταχώρισης.

Συνεπώς, σε περίπτωση εξασφάλισης διατάγματος του Δικαστηρίου, που να παρατείνει το χρόνο της παράδοσης του εντύπου, η χρηματική επιβάρυνση επιβάλλεται μέχρι την ημέρα της καταχώρισης σχετικής αίτησης για θεραπεία στο Δικαστήριο. Για σκοπούς ορθού υπολογισμού της χρηματικής επιβάρυνσης, να επιλέγεται υποχρεωτικά το πεδίο ‘Ημερομηνία Αίτησης στο Δικαστήριο’. 

Για παράδειγμα:

 • Ημερομηνία παραχώρησης: 06/04/23
 • Προθεσμία Υποβολής: 06/05/23
 • Ημερομηνία υποβολής: 10/06/23
 • Hμερομηνία αίτησης στο δικαστήριο: 10/05/23
 • Χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης :
  • 07/05/2023:50€
  • 08/05/23:1€
  • 09/05/23:1€
  • 10/05/23:1€
  • Σύνολο χρηματικής επιβάρυνσης: 53€

 

go to top