ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ14 είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • αναφορά του εγγεγραμμένου ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου και του επιπρόσθετου ονομαστικού κεφαλαίου ∙
  • περιγραφή του επιπρόσθετου ονομαστικού κεφαλαίου ∙
  • υπογραφή αξιωματούχου, (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Ελέγχεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν επισυναφθεί, ανάλογα με την περίπτωση:

  • το έντυπο ΗΕ14 συνοδεύεται από αντίγραφο ψηφίσματος (σύνηθες ή ειδικό) στο οποίο γίνεται αναφορά στο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο πριν και μετά την αύξηση και είναι πιστοποιημένο με υπογραφή από διευθυντή ή γραμματέα της εταιρείας ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το ψήφισμα είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ∙
  • σε περίπτωση που έχει ήδη ανοιχτεί φάκελος μεταφράσεων σε ξένη γλώσσα έχει επισυναφθεί πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην εν λόγω γλώσσα και καταβάλλονται τα ανάλογα τέλη των είκοσι ευρώ (€20) για κανονική σειρά είτε σαράντα ευρώ (€40) για επίσπευση ∙
  • στο ψήφισμα πρέπει να γίνεται αναφορά στην ημερομηνία της απόφασης και να είναι πιστοποιημένο από ένα διευθυντή ή τον γραμματέα της εταιρείας.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
  • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών.

go to top