ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • ημερομηνία ψηφίσματος ∙
  • περιγραφή τροποποίησης κεφαλαίου και μετόχων πριν και μετά την τροποποίηση. Στο ψήφισμα θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ημερομηνία της απόφασης και να είναι πιστοποιημένο από ένα διευθυντή ή τον γραμματέα της εταιρείας ∙
  • πιστοποίηση (υπογραφή) τουψηφίσματος από διευθυντή ή γραμματέα της εταιρείας ∙
  • υπογραφή Αξιωματούχου (σε περίπτωση που οαΑξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Ελέγχεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν επισυναφθεί, ανάλογα με την περίπτωση:

  • αντίγραφο του διατάγματος δικαστηρίου (Ν89(Ι)/2015) με επισυνημμένο το ψήφισμα ή τα πρακτικά της συνέλευσης ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το ψήφισμα είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ∙
  • σε περίπτωση που έχει ήδη ανοιχτεί φάκελος μεταφράσεως σε ξένη γλώσσα, έχει επισυναφθεί πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην εν λόγω γλώσσα και καταβάλλονται τα ανάλογα τέλη των είκοσι ευρώ (€20) για κανονική σειρά και σαράντα ευρώ (€40) για επίσπευση.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης των εγγράφων από τον εξεταστή:

  • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το ψήφισμα και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα ψήφισμα και στη σελίδα καταχώριση μείωσης μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου αντίστοιχα. 

 

go to top