ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ24Ε είναι:

 • αριθμός εταιρείας να συνάδει με το όνομα της εταιρείας ∙
 • περιγραφή επιβάρυνσης: συμπληρώνεται σε περιληπτική μορφή το είδος της επιβάρυνσης (π.χ. κυμαινόμενη ή πάγια επιβάρυνση) ∙
 • η ημερομηνία συμφωνίας (ημερομηνία εγγραφής της επιβάρυνσης) να μην υπερβαίνει τις 21 ημέρες από την ημερομηνία που κοινοποιείται το έντυπο στο Τμήμα. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 21 ημέρες χρειάζεται να υποβληθεί Διάταγμα Δικαστηρίου για παράταση χρόνου υποβολής συνοδευόμενο από το αντίστοιχο τέλος των €20,00. Στην περίπτωση που η συμφωνία/έγγραφο υπογράφτηκε εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας και το ένα συμβαλλόμενο μέρος(συνήθως τράπεζα) είναι από το εξωτερικό, τότε δίνεται παράταση της υποβολής στις 42 ημέρες ∙
 • η ημερομηνία απόκτησης της περιουσίας: το πεδίο αυτό συμπληρώνεται όταν η περιουσία αποκτήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο από την ημερομηνία συμφωνίας ή τροποποίησης της επιβάρυνσης. Η ημερομηνία συμφωνίας παραμένει όμως συμπληρωμένη ∙
 • περιγραφή των εγγράφων σύστασης της επιβάρυνσης:συμπληρώνεται ο τίτλος του εγγράφου/συμφωνίας που κοινοποιείται, συμφωνία και ομόλογο επιβάρυνσης ∙
 • ποσό που διασφαλίστηκε με την επιβάρυνση πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να συνάδει με το διασφαλισθέν ποσό που αναγράφεται στο έγγραφο/συμφωνία ∙
 • στο πεδίο περιγραφή της περιουσίας η οποία επιβαρύνθηκε πρέπει να αναγράφεται σε περιληπτική μορφή η περιουσία, η οποία επιβαρύνθηκε για σκοπούς του δανείου και να αναγράφεται στη συμφωνία ∙
 • δικαιούχοι επιβάρυνσης: να συμπληρωθεί το πλήρες όνομα φυσικού προσώπου ή οργανισμού/εταιρείας και με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης. Μπορεί να υπάρχει και περισσότερος από ένας δικαιούχος, οι οποίοι να αναγράφονται στη συμφωνία ∙
 • το έντυπο να είναι υπογραμμένο από διευθυντή ή γραμματέα ή το δικηγόρο του ενυπόθηκου δανειστή.

Έγγραφο/Συμφωνία Επιβάρυνσης

Το έγγραφο/συμφωνία πρέπει να είναι πιστό αντίγραφο από διευθυντή ή γραμματέα ή το δικηγόρο του ενυπόθηκου δανειστή.

Στο έγγραφο πρέπει να αναγράφονται:

 • η ημερομηνία της συμφωνίας ∙
 • η εταιρεία ∙
 • ο δικαιούχος ∙
 • το διασφαλισθέν ποσό ∙
 • η παράγραφος όπου να φαίνεται ότι δημιουργεί επιβάρυνση ∙
 • υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • μη ορθή συμπλήρωση/προσκόμιση των πιο πάνω αναφερθέντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Εγγραφή επιβάρυνσης.

go to top