ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Συστατικά Έγγραφα

Τα συστατικά έγγραφα π.χ. καταστατικός χάρτης, καταστατικό, ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας, είναι τα έγγραφα σύμφωνα με τα οποίο έχει συσταθεί η εταιρεία εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα εν λόγω συστατικά έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας πρέπει να περιλαμβάν ουν τουλάχιστον τα ακόλουθα αναφορικά με κάθε σύμβουλο και κάθε γραμματέα:

  • στην περίπτωση φυσικού πρόσωπου, το ονοματεπώνυμο και συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής
  • στην περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία του και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο.

Τα συστατικά έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας πρέπει να είναι αυθεντικά πιστά αντίγραφα από την χώρα σύστασης και να είναι πιστοποιημένα με επισημείωση της σύμβασης της Χάγης(appostille) από την αρμόδια αρχή επί του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που η χώρα σύστασης δεν συμμετέχει στη Σύμβαση της Χάγης η πιστοποίηση να γίνεται από αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία (είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Το υπό αναφορά ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών μαζί το έντυπο ΑΕ1 κατά την υποβολή του αιτήματος εγκαθίδρυσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας. Μεταγενέστερα της εγγραφής αλλοδαπής εταιρείας, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που αφορούν στο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο κοινοποιούνται στον Έφορο με το έντυπο ΑΕ4. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Τροποποίηση συστατικών εγγράφων, μετοχικού κεφαλαίου ή ονόματος.

go to top