ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Διοικητικοί Σύμβουλοι και Γραμματέας

Μια αλλοδαπή εταιρεία θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) διοικητικό σύμβουλο και ένα (1) γραμματέα, οι οποίοι να είναι δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η εταιρεία έχει μόνο ένα διοικητικό σύμβουλο αυτός μπορεί να ενεργεί και ως γραμματέας μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικών εταιρειών με ένα μόνο μέλος.

Οι εργασίες της αλλοδαπής εταιρείας διεξάγονται/διεκπεραιώνονται από τους συμβούλους/ εξουσιοδοτημένο πρόσωπο οι οποίοι ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας με εξαίρεση εκείνες τις εξουσίες που είτε ο περί Εταιρειών Νόμος είτε το καταστατικό της εταιρείας απαιτούν να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της αλλοδαπής εταιρείας είναι κατά νόμο υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εταιρείας, και για τη τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. Παράλληλα, οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας και τη διενέργεια όλων των πράξεων που αφορούν τη βεβαίωση και καταβολή του επιβληθέντος φόρου.

Ο γραμματέας της εταιρείας διορίζεται από τους διοικητικούς συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό.

Σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι και ο γραμματέας είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση των σχετικών εγγράφων και ειδοποιήσεων αναφορικά με την επικαιροποίηση του μητρώου της αλλοδαπής εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών.

Τα στοιχεία αναφορικά με τους πρώτους διοικητικούς συμβούλους και το γραμματέα της εταιρείας κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του  εντύπου ΑΕ2 ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος εγκαθίδρυσης τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας. Μεταγενέστερα της εγγραφής τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν στους διοικητικούς σύμβουλους και γραμματέα κοινοποιούνται με το έντυπο ΑΕ5. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα επικαιροποίηση αξιωματούχων.

Τα στοιχεία των διοικητικών συμβούλων και γραμματέων δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top