ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Οικονομικών Καταστάσεων

Τι περιλαμβάνουν οι οικονομικές καταστάσεις

Οι σύμβουλοι της αλλοδαπής εταιρείας μεριμνούν ώστε να ετοιμάζεται το πλήρες σύνολο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • κατάσταση αποτελεσμάτων,
  • ισολογισμό υπογεγραμμένο από τουλάχιστον 2 συμβούλους,
  • σημειώσεις.

και να συνοδεύονται από:

  • έκθεση διαχείρισης της εταιρείας και ανάλογα με την περίπτωση ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης,
  • έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.

Οικονομικές καταστάσεις αλλοδαπής εταιρείας

Οι οικονομικές καταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας, έκθεση διαχείρισης, και η έκθεση των ελεγκτών της παρουσιάζονται στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας και δημοσιεύονται βάση τη νομοθεσία του κράτους που έχει συσταθεί.

Οικονομικές καταστάσεις τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Κάθε αλλοδαπή εταιρεία η οποία διατηρεί τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης για τον τόπο εργασίας της στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται για έλεγχο από ελεγκτή και παραδίδονται στον Έφορο εταιρειών για εγγραφή των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχείρισης και έκθεση ελεγκτή. Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις που η μητρική εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σε τρίτες χώρες υποβάλονται οι οικονομικές καταστάσεις και του υποκαστήματος και της μητρικής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top