ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Διοικητικοί Σύμβουλοι και Γραμματέας

Η εταιρεία  θα  πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα (1) διοικητικό σύμβουλο εάν είναι ιδιωτική εταιρεία ή τουλάχιστον δύο (2) διοικητικούς συμβούλους εάν είναι δημόσια.  Οι διοικητικοί σύμβουλοί  πρέπει να είναι δεκαοκτώ (18) ετών και άνω. 

Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να έχει ένα (1) γραμματέα ο οποίος πρέπει να είναι δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.  

Σημειώνεται ότι, μόνο στις περιιπτώσεις ιδιωτικών εταιρειών με ένα (1) μόνο μέλος και ένα (1) διοικητικό σύμβουλο, ο μόνος διοικητικός σύμβουλος δύναται να ενεργεί και ως γραμματέας.  

Οι εργασίες της εταιρείας διεξάγονται/διεκπεραιώνονται από τους συμβούλους οι οποίοι ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας με εξαίρεση εκείνες τις εξουσίες που είτε ο περί Εταιρειών Νόμος είτε το καταστατικό της εταιρείας απαιτούν να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.  

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας είναι κατά νόμο υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εταιρείας, και για τη τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων.  Παράλληλα, οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας και τη διενέργεια όλων των πράξεων που αφορούν τη βεβαίωση και καταβολή του επιβληθέντος φόρου. 

Ο γραμματέας της εταιρείας διορίζεται από τους διοικητικούς συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό. 

Σημειώνεται ότι  οι σύμβουλοι και ο γραμματέας είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση των σχετικών εγγράφων και ειδοποιήσεων αναφορικά με την επικαιροποίηση του μητρώου της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών. 

Τα στοιχεία αναφορικά με τους πρώτους διοικητικούς συμβούλους και το γραμματέα της εταιρείας κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου ΗΕ3 ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος σύστασης εταιρείας. Μεταγενέστερα της εγγραφής εταιρείας, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν στους διοικητικούς σύμβουλους και γραμματεία κοινοποιούνται με το έντυπο ΗΕ4. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα επικαιροποίηση αξιωματούχων. 

Τα στοιχεία των διοικητικών συμβούλων και γραμματέων δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top