ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μετά τη μεταφορά έδρας στη Δημοκρατία

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας

Η εταιρεία υποχρεούται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού συνέχειας να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο για εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας. 

Παράλληλα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, του οποίου η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των 12 προηγούμενων μηνών ή που θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων 30 ημερών έχει/θα υπερβεί τις €15.600, υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ

Εγγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη. Όταν ο εργοδότης έχει υποκαταστήματα σε διάφορες επαρχίες ή ασχολείται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να εγγραφεί χωριστά για κάθε επαρχία ή δραστηριότητα.

Κατοχύρωση τού Εμπορικού Σήματος

Παροτρύνεστε όπως προβείτε στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησής σας στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ούτως ώστε να διαφοροποιήσετε τα προϊόντα και υπηρεσίες σας στην αγορά.

Εταιρική Συμμόρφωση

Η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της, όπως αλλαγή ονόματος, αλλαγή στα στοιχεία διευθυντών και γραμματέα, αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο, αλλαγή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, την εγγραφή επιβαρύνσεων επί στοιχείων τού ενεργητικού της εταιρείας, τροποποίηση τού ιδρυτικού και/ή καταστατικού της κλπ.

Παράλληλα, μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος η εταιρεία συντάσσει την ετήσια έκθεση μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς της και αντίγραφο αυτής παραδίδεται για καταχώριση στον έφορο εταιρειών μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις.

Στο τέλος κάθε φορολογικού έτους η εταιρεία πρέπει να ετοιμάσει εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες θα καταχωρίσει στον Έφορο Εταιρειών καθώς και φορολογική δήλωση για καταχώριση στο Τμήμα Φορολογίας.


Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι υποχρεωμένη όπως καταβάλλει το ετήσιο τέλος, ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) το οποίο πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top