ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά Έδρας εκτός της Δημοκρατίας

Υποβολή αίτησης εταιρείας για συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συνέχισή της εκτός της Δημοκρατίας (έντυπο ΜΕ2), δια χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενη
από τα πιο κάτω έγγραφα:

  • το ειδικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της εταιρείας που εξουσιοδοτεί την αίτηση και εγκρίνει τους ενδιάμεσους λογαριασμούς της εταιρείας ∙
  • τους πιστοποιημένους και εγκεκριμένους ενδιάμεσους λογαριασμούς ∙
  • τα έγγραφα από αρμόδιες αρχές που να βεβαιώνουν ότι η εταιρεία δεν οφείλει φόρους και δασμούς ∙
  • την έγκριση / συγκατάθεση της αρμόδιας αδειοδοτούσας ή εποπτικής αρχής, στην περίπτωση που η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη ή εποπτεύεται από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ∙
  • τη συγκατάθεση του χρηματιστηρίου, στην περίπτωση που η εταιρεία είναι δημόσια και οι μετοχές της εισηγμένες σε χρηματιστήριο ∙
  • τη συγκατάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου ισχύει ∙
  • το έγγραφο πρόσκλησης εγγραφής ή αντίστοιχο έγγραφο για δημόσιες εταιρείες ∙
  • το τέλος των εκατό ευρώ (€100). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε το  επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Το τέλος μπορεί να καταβληθεί τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Σημειώνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως η εταιρεία προβεί σε δημοσίευση της ειδοποίησης του ειδικού ψηφίσματος σε δύο (2) ημερήσιες καθημερινές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, και να στείλει αντίγραφο της δημοσίευσης στον Έφορο Εταιρειών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον περάσουν οι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης του ψηφίσματος, και δεδομένου ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει το πιστοποιητικό συγκατάθεσης για τη συνέχιση της εταιρείας υπό το νομικό καθεστώς άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο ΜΕ2, σε αντικατάσταση του προηγούμενου εντύπου ΜΕ2 και του έντυπο δήλωσης φερεγγυότητας (έντυπο ΜΕ3).

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top