ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις SE

Οικονομικές καταστάσεις και Ετήσια Έκθεση

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας μεριμνούν ώστε να ετοιμάζεται το πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται ενώπιον της γενικής συνέλευσης το αργότερο δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος.  

Η ετήσια έκθεση συντάσσεται μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς της εταιρείας και παραδίδεται για καταχώριση στον έφορο εταιρειών μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία σύνταξής της. 

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τα οποία πρέπει να επεξηγούν ορθά και με ακρίβεια όλες τις συναλλαγές της εταιρείας και να επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής θέσης της εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

go to top