ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ξεκινάτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία; Εδώ θα βρείτε βήμα προς βήμα οδηγό για τη σύσταση SE διά συγχωνεύσεως, τη σύσταση μητρικής SE, τη σύσταση θυγατρικής SE τη μεταφορά της έδρας SE και τη μετατροπή δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαϊκή, καθώς και τη σύσταση ευρωπαϊκού οικονομικού ομίλου, τη μεταφορά έδρας ΕΟΟΣ και την εγκαθίδρυση καταστήματος ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η SE μπορεί να συσταθεί διά συγχωνεύσεως από δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι τουλάχιστον δύο (2) από αυτές διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να συστήσετε την ευρωπαϊκή εταιρεία διά συγχωνεύσεως στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν συσταθεί και διατηρούν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση μητρικής εταιρείας.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να συστήσετε μητρική ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Θυγατρική SE δύναται να συσταθεί είτε από εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν συσταθεί και διατηρούν το εγγεγραμμένο γραφείο τους και την κεντρική τους διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από μία υπάρχουσα SE. 

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να συστήσετε θυγατρική ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της και την κεντρική της διοίκηση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να μετατραπεί σε SE, νοουμένου ότι έχει θυγατρική εταιρία υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να μετατρέψετε δημόσια εταιρεία σε ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) με έδρα σε άλλο κράτος μέλος δύναται να μεταφέρει την καταστατική της έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να μεταφέρετε την έδρα της ευρωπαϊκής εταιρείας σας στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και διατηρούν εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ΕΕ μπορούν να προωθήσουν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), νοουμένου ότι δύο (2) τουλάχιστον μέλη του έχουν τη κεντρική τους διοίκηση (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ή ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να συστήσετε ευρωπαϊκό όμιλο οικονομικού σκοπού στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Η καταστατική έδρα ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς η μεταφορά αυτή να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση του ομίλου ή την δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να μεταφέρετε την έδρα ενός ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) που διατηρεί το εγγεγραμμένο γραφείο ή την έδρα του σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να εγκαθιδρύσει κατάστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να εγκαθιδρύσετε κατάστημα ενός ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία:

go to top