ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετατροπή δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαΐκή εταιρεία

Υποβολή αίτησης μετατροπής δημόσιας εταιρείας σε SE

Αφού έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και νοουμένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις και έχετε προβεί στην καταχώριση του σχεδίου μετατροπής, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για τη μετατροπή δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο μετατροπής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE (έντυπο ΕΔ4) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • ψήφισμα που εγκρίνει το καταστατικό και σχέδιο μετατροπής της SE από δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 37(7) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου,
  • ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο και πιστοποιημένη μετάφραση αυτού, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ή Αγγλική,
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα),
  • αντίγραφο των πιστοποιητικών των εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το άρθρο 37(6) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου,
  • έκθεση που επεξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πλευρές της μετατροπής και αναφέρει τις συνέπειες που θα έχει για μετόχους και για τους εργαζόμενους η επιλογή του εταιρικού τύπου της SE σύμφωνα με το άρθρο 37(4) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου,
  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος,
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή)

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εν λόγω εντύπου για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ4.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top