ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετατροπή δημόσιας εταιρείας σε ευρωπαΐκή εταιρεία

Πιστοποιητικό Σύστασης SE

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου για τη σύσταση της SE, έχουν τηρηθεί, εγγράφει την εταιρεία, εκδίδει το πιστοποιητικό σύστασης, δημοσιεύει την εγγραφή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης σηματοδοτεί την έναρξη της νομικής ύπαρξης της εταιρείας και αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην εγγραφή καθώς και τα σχετικά θέματα που προηγούνται της εγγραφής έχουν τηρηθεί. Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής.

Το πιστοποιητικό σύστασης μπορεί να παραληφθεί είτε από τη θυρίδα του Τμήματος ή από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου.

Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω εγγράφων της εταιρείας, μπορούν να εκδοθούν, εάν απαιτείται, καταβάλλοντας:

  • εκατό είκοσι (€120) και προσκομίζοντας αντίγραφο του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή
  • εκατόν τριάντα ευρώ (€130) χωρίς αντίγραφο του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου και,
  • εκατό (€100) σε περίπτωση επίσπευσης της διαδικασίας.
  • Πιστοποιητικό Μελών·
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top