ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Πιστοποιητικό Μεταφοράς έδρας ΕΟΟΣ

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 για την εγγραφή του ΕΟΟΣ, έχουν τηρηθεί θα εγγράψει τον ΕΟΟΣ, θα δημοσιεύσει την εγγραφή του στην Επίσημη Εφημερίδα, και θα ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο Έφορος Εταιρειών κοινοποιεί την καταχώριση της έδρας του ΕΟΟΣ στο μητρώο ΕΟΟΣ προς την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους.

Από την ημερομηνία ισχύος τού πιστοποιητικού μεταφοράς έδρας από τον Έφορο Εταιρειών, ο ΕΟΟΣ θεωρείται ότι είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο αριθμός εγγραφής του αναφέρεται στο πιστοποιητικό μεταφοράς έδρας.

Το πιστοποιητικό μεταφοράς έδρας του ΕΟΟΣ μπορεί να παραληφθεί είτε από τη θυρίδα του Τμήματος ή διά ταχυδρομείου.

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των εκατό είκοσι (€120) προσκομίζοντας αντίγραφο της σύμβασης σύστασης, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και το τέλος των εκατό (€100) σε περίπτωση επίσπευσης, εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εταιρείας:

  • Πιστοποιητικό Μελών ·
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα ·
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου ·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο  της Σύμβασης Σύστασης ·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μεταφοράς Έδρας.

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top