ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Μετά την εγκαθίδρυση του ΕΟΟΣ στην Κύπριακη Δημοκρατία

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητα ενός ΕΟΟΣ θεωρούνται κέρδη των μελών τα οποία κατανέμονται μεταξύ τους σύμφωνα με τη σύμβαση σύστασης, και είναι φορολογητέα μόνο στα μέλη του. Συνεπώς, δεν απαιτείται εγγραφή του ΕΟΟΣ στο Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς φόρου εισοδήματος.

Περαιτέρω, ΕΟΟΣ που είναι εγκατεστημένος στην Κυπριακή Δημοκρατία, του οποίου η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των δώδεκα (12) προηγούμενων μηνών ή που θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών έχει/θα υπερβεί τις δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€15.600), υποχρεούται να υποβάλει σχετική ειδοποίηση για εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ.

Εγγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Κάθε ΕΟΟΣ που εργοδοτεί προσωπικό είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη. Όταν ο εργοδότης έχει υποκαταστήματα σε διάφορες επαρχίες ή ασχολείται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να εγγραφεί χωριστά για κάθε επαρχία ή δραστηριότητα.

Κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος

Παροτρύνεστε όπως προβείτε στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης σας στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ούτως ώστε να διαφοροποιήσετε τις δραστηριότητές σας.

Συμμόρφωση

Ο ΕΟΟΣ και κάθε διευθυντής του έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του, όπως αλλαγή ονόματος, αλλαγή στα στοιχεία διευθυντών, αλλαγή διεύθυνσης έδρας, τροποποίηση της σύμβασης σύστασής του κλπ.

Παράλληλα, κάθε ΕΟΟΣ έχει καθήκον να τηρεί βιβλία λογαριασμών, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από πρόσωπο που έχει άδεια να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top