ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας SE στην Κυπριακή Δημοκρατία

Πιστοποιητικό μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2157/2001 του Συμβουλίου για τη σύσταση της SE, έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της μεταφοράς της SE εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδίδει το πιστοποιητικό μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας, δημοσιεύει τη μεταφορά της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παράλληλα, ο Έφορος Εταιρειών κοινοποιεί την καταχώριση της έδρας της SE στο μητρώο εταιρειών προς την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους.

Από την ημερομηνία ισχύος τού πιστοποιητικού σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών, η SE θεωρείται ότι είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής.

Το πιστοποιητικό μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας μπορεί να παραληφθεί είτε από τη θυρίδα του Τμήματος ή διά ταχυδρομείου.

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των εκατό είκοσι (€120) προσκομίζοντας αντίγραφο του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και το τέλος των εκατό (€100) σε περίπτωση επίσπευσης, εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εταιρείας:

  • Πιστοποιητικό Μελών·
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top