ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Αρχική Σελίδα  /  Επιχειρηματικές Οντότητες  /  Ευρωπαΐκή Εταιρεία  /  Κύκλος Ζωής Ευρωπαΐκής Εταιρείας  /  Λειτουργία Ευρωπαΐκής Εταιρείας  /  Οδηγός   /  Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Οδηγός icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου καθώς και πιστοποιητικού μίας ευρωπαϊκής εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών. Νοείται ότι το πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό θα αντικατοπτρίζει την εικόνα της εταιρείας με βάση τα όσα έχουν κοινοποιηθεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του.

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιημένα αντίγραφα των πιο κάτω:

 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστάσεως ·
 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου ·
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών (ή μελών του εποπτικού και του διευθυντικού οργάνου, σε περίπτωση δυαδικού συστήματος) και Γραμματέα·
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού της Εταιρείας ·
 • Πιστοποιητικό Μείωσης Κεφαλαίου ·
 • Πιστοποιητικό Μείωσης Αποθεματικού Κεφαλαίου ·
 • Πιστοποιητικό Αλλαγής Ονόματος · και
 • Πιστοποιητικό μετατροπής ευρωπαϊκής εταιρείας σε δημόσια.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης των ακόλουθων πιστοποιητικών με την καταβολή επιπρόσθετου τέλους:

 • Πιστοποιητικό Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου·
 • Πιστοποιητικό ότι η SE υφίσταται· και
 • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Εντύπων.

Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών/ πιστοποιητικών

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο Έκδοσης πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (έντυπο ΕΔ12), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

 • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό ·
 • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ή πενήντα ευρώ (€50) στην περίπτωση πιστοποιημένου αντιγράφου ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου που προσκομίζεται ή δεν προσκομίζεται αντίστοιχα · και
 • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα πιο πάνω τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ12 για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Τα πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν, αναλόγως της επιλογής, κατά την υποβολή του αιτήματος, από τη θυρίδα του Τμήματος, από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή μέσω ταχυδρομείου.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, εχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο έντυπο ΕΔ12 το οποίο αντικατέστησε την επιστολή.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top