ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Οικονομικές Καταστάσεις και συνοδευτικά έγγραφα

Οι σύμβουλοι της εταιρείας μεριμνούν ώστε να ετοιμάζεται το πλήρες σύνολο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • κατάσταση αποτελεσμάτων ∙
 • ισολογισμό υπογεγραμμένο από τουλάχιστον 2 συμβούλους ∙
 • σημειώσεις ∙

και να συνοδεύονται από:

 • έκθεση διαχείρισης της εταιρείας και ανάλογα με την περίπτωση ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ∙
 • έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας ∙
 • μη χρηματοοικονομική κατάσταση και ανάλογα με την περίπτωση ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση ∙
 • έκθεση, και ανάλογα με την περίπτωση, ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εγκρίνονται πρώτα από το διοικητικό συμβούλιο και παρουσιάζονται στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας για έγκριση από τους μετόχους.

Εξαιρείται από την υποβολή οικονομικών καταστάσεων εταιρεία η οποία:

 • δεν έχει ξεπεράσει τους δεκαοχτώ μήνες από τη σύστασή της ∙
 • διανύει το επόμενο έτος από τη σύστασή της και έχει ήδη συγκαλέσει γενική συνέλευση κατά το έτος σύστασής της.

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κάθε εταιρεία η οποία έχει θυγατρικές, πρέπει να ενοποιήσει τις οικονομικές της καταστάσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και να παρουσιάζει τις ενοποιημένες.

Εξαιρούνται από την ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:

 • συγκροτήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους εκτός εάν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος ή η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών τους καταστάσεων διέπετε από νομοθεσία άλλη από τον περί Εταιρειών Νόμο ∙
 • εταιρεία η οποία έχει μόνο θυγατρικές εταιρείες, νοουμένου ότι όλες οι θυγατρικές εταιρείες δεν παίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο μεμονωμένα όσο και στο σύνολό τους, στην παρουσίαση της αληθινής και δίκαιης εικόνας των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και των κερδών ή ζημιών του συνόλου των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ∙
 • μητρική εταιρεία δύναται να μην συμπεριλάβει τις οικονομικές καταστάσεις θυγατρικής εταιρείας η οποία δεν είναι σημαντική έτσι ώστε να επηρεάζει την αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, οικονομικής κατάστασης και κερδών ή ζημιών, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας ∙
 • συγκροτήματα εταιρειών των οποίων οι τελικές ιθύνουσες ή μητρικές εταιρείες δημοσιεύουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές.

Εξαιρούνται από την υποβολή έκθεσης διαχείρισης εταιρείες οι οποίες είναι:

Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Τα βιβλία αυτά πρέπει να επεξηγούν ορθά και με ακρίβεια όλες τις συναλλαγές της εταιρείας και να επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής θέσης της εταιρείας σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν υποστηρικτικά έγγραφα (περιλαμβανομένων συμβολαίων και τιμολογίων), τα οποία να απεικονίζουν:

 • όλα τα χρηματικά ποσά, τα οποία εισπράττονται και δαπανώνται από την εταιρεία, καθώς και τα ζητήματα για τα οποία πραγματοποιείται η αντίστοιχη είσπραξη και η αντίστοιχη δαπάνη ∙
 • όλες τις πωλήσεις και τις αγορές και οποιεσδήποτε συναλλαγές της εταιρείας ∙ και
 • τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top