ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας SE εκτός της Κυπριακής δημοκρατίας

Διαγραφή της ευρωπαϊκής εταιρείας λόγω μεταφοράς έδρας

Αφότου έχει εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών, με το οποίο βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεσθεί οι πράξεις και οι διατυπώσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν τη μεταφορά, μπορείτε να το καταχωρίσετε στο μητρώο εταιρειών του κράτους μέλους στο οποίο προτίθεται να μεταφέρεται την έδρα της ευρωπαϊκής σας εταιρείας.

Όταν η καταχώριση της μεταφοράς έδρας της SE στο κράτος μέλος ολοκληρωθεί, η αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους κοινοποιεί την καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών ο οποίος προβαίνει στη διαγραφή της και εκδίδει πιστοποιητικό μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου. Η μεταφορά της έδρας της SE δημοσιεύεται στα οικεία κράτη μέλη.

Το πιστοποιητικό μεταφοράς εγγεγραμμένου γραφείου μπορεί να παραληφθεί είτε από τη θυρίδα του Τμήματος είτε από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι, η ευρωπαϊκή εταιρεία θεωρείται ότι παύει να είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ημερομηνία καταχώρισης της έδρας της στο μητρώο εταιρειών του κράτους μέλους.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top