ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση συνεταιρισμού

Μετά τη σύσταση

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας

Κάθε συνεταιρισμός υποχρεούται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία σύστασής του να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο για εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας. 

Παράλληλα, συνεταιρισμός που είναι εγκατεστημένος στην Κυπριακή Δημοκρατία, του οποίου η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των 12 προηγούμενων μηνών ή που θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων 30 ημερών έχει/θα υπερβεί τις €15.600, υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ

Εγγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη. Όταν ο εργοδότης έχει υποκαταστήματα σε διάφορες επαρχίες ή ασχολείται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να εγγραφεί χωριστά για κάθε επαρχία ή δραστηριότητα.

Κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος

Παροτρύνεστε όπως προβείτε στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης σας στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ούτως ώστε να διαφοροποιήσετε τα προϊόντα και υπηρεσίες σας στην αγορά.

Συμμόρφωση

Ο Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του όπως αλλαγή ονόματος, αλλαγή στα στοιχεία συνεταίρων, φύση εργασίας κλπ.

Παράλληλα, κάθε συνεταιρισμός στον οποίο ο μόνος ή όλοι ομόρρυθμοι συνέταιροι είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός καταρτίζει ετήσια έκθεση την οποία παραδίδει στον Έφορο Εταιρειών μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις. Η ετήσια έκθεση συμπληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους.

Επίσης στο τέλος κάθε φορολογικού έτους ο εν λόγω συνεταιρισμός πρέπει να ετοιμάσει λογαριασμούς σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές οι οποίοι ελέγχονται από αδειούχο πρόσωπο. Βάσει των εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, ο κάθε συνέταιρος καταχωρεί φορολογική δήλωση στο Τμήμα Φορολογίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top