ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Ποιος έχει υποχρέωση να υποβάλει την ετήσια έκθεση

Οι συνεταιρισμοί που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν και να παραδίδουν στον Έφορο Εταιρειών ετήσια έκθεση είναι οι συνεταιρισμοί στους οποίους ο μόνος ή όλοι οι ομόρρυθμοι συνέταιροι είναι:

 • εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο·
 • «εταιρείες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εταιρειών Νόμου·
 • εταιρείες τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν νομική μορφή ανάλογη προς αυτήν των εταιρειών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω·
 • συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο παρόντα Νόμο
 • συνεταιρισμοί και προσωπικές εταιρείες άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων ο νομικός τύπος περιλαμβάνεται στον ακόλουθο κατάλογο:
 1. στη Γερμανία: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft·
 2. στο Βέλγιο: la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap·
 3. στη Δανία: interessentskaber, kommanditselskaber·
 4. στη Γαλλία: la société en nom collectif, la société en commandite simple·
 5. στην Ελλάδα: η ομόρρυθμος εταιρεία, η ετερόρρυθμος εταιρεία·
 6. στην Ισπανία: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple·
 7. στην Ιρλανδία: partnerships, limited partnerships, unlimited companies·
 8. στην Ιταλία: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice·
 9. στο Λουξεμβούργο: la société en nom collectif, la société en commandite simple·
 10. στις Κάτω Χώρες: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennoootschap·
 11. στην Πορτογαλία: sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simple·
 12. στο Ηνωμένο Βασίλειο: partnerships, limited partnerships, unlimited companies·
 13. στην Αυστρία: die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft·
 14. στη Φιλανδία: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiiyhtiö/ kommanditbolag·
 15. στη Σουηδία: handelsbolag, kommanditbolag·
 16. στη Τσέχικη Δημοκρατία: veřejná obchodni společnost, komanditni společnost, družstvo·
 17. στην Εσθονία: täisühing, usaldusühing;
 18. στη Λετονία: pilnsabiedrība, komanditsabiedrība·
 19. στη Λιθουανία: tikrosios ūkinés bendrijos, komanditinès ūkinès bendrijos·
 20. στην Ουγγαρία: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállatat, egyesülés·
 21. στη Μάλτα: Soċjeta f’isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum fazzjonijiet meta s-soċji kollha li ghandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet tat-tip deskritt f’sub paragrafu 1- Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships·
 22. στην Πολωνία: spólka jawna, spólka komandytowa·
 23. στη Σλοβενία: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba·
 24. στη Σλοβακία: verejná obchodná spoločnost', komanditná spoločnost'·
 25. στη Βουλγαρία: събирателно дружество, командитно дружество·
 26. στη Ρουμανία: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă·
 27. στην Κροατία: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top