ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Οικονομικές Καταστάσεις

Όλα τα πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται τις υποθέσεις και τα οικονομικά του συνεταιρισμού μεριμνούν ώστε να ετοιμάζεται το πλήρες σύνολο των οικονομικών καταστάσεων για τον συνεταιρισμό σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • κατάσταση αποτελεσμάτων·
  • ισολογισμό υπογεγραμμένο από τουλάχιστον 2 πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται τις υποθέσεις και τα οικονομικά του συνεταιρισμού·
  • σημειώσεις·

και να συνοδεύονται, ανάλογα με την περίπτωση, από:

  • έκθεση διαχείρισης του συνεταιρισμού·
  • έκθεση των ελεγκτών του συνεταιρισμού·
  • έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις του συνεταιρισμού παρουσιάζονται στην ετήσια γενική συνέλευση του συνεταιρισμού στην οποία είναι παρόντες όλοι οι συνεταίροι ή νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι τους για έγκριση.

Το σύνολο των καταστάσεων του συνεταιρισμού πιστοποιούνται από συνέταιρο ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη γραφειακή διεκπεραίωση στον κύριο τόπο των εργασιών του, ή από πρόσωπο, το οποίο διαχειρίζεται, επί τη βάσει του νόμου ή του καταστατικού ή εν τοις πράγμασι τις υποθέσεις και/ή τα οικονομικά του συνεταιρισμού.

Εξαιρείται από την υποβολή οικονομικών καταστάσεων ο συνεταιρισμός που:

  • δεν έχει ξεπεράσει τους δεκαοχτώ μήνες από τη σύσταση του·
  • διανύει το επόμενο έτος από τη σύστασή του και έχει ήδη συγκαλέσει γενική συνέλευση κατά το έτος σύστασής του.

Τήρηση βιβλίων λογαριασμών

Κάθε συνεταιρισμός τηρεί βιβλία λογαριασμών και αρχείων στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις.

Τα βιβλία αυτά πρέπει να επεξηγούν ορθά και με ακρίβεια όλες τις συναλλαγές του συνεταιρισμού και να επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής κατάστασης του συνεταιρισμού σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top