ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Σκοποί

Οι σκοποί της υπό σύσταση εταιρείας υποδηλώνουν τη φύση εργασίας με την οποία προτίθεται να δραστηριοποιηθεί νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σκοποί που απαγορεύονται 

 • Σκοποί που αντιβαίνουν στην νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Σκοποί που εντάσσονται στα πλαίσια άλλων νομοθεσιών οι οποίες δεν ανήκουν στον Περί Εταιρειών Νόμο π.χ. εγγραφή σωματείου. 

Σκοποί για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση άδειας ή συγκατάθεσης ή προέγκρισης κατά τη σύσταση εταιρείας 

Αναλόγως της φύσης εργασίας, προσκομίζεται (είτε κατά την έγκριση ονόματος είτε ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης σύστασης εταιρείας) η ακόλουθη άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση: 

Φύση εργασίας Αρμόδια αρχή

 Παροχή ιατρικών υπηρεσιών

 Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου

 Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών

Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου 

Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών

 Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή

Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σημειώσεις:

 • σε περίπτωση σύστασης εταιρείας η οποία είναι θυγατρική αδειοδοτημένης μητρικής εταιρείας απαιτείται η προσκόμιση σχετικής επιβεβαιωτικής επιστολής,
 • σε περίπτωση που η εταιρεία υπό εγγραφή εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012 απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης/επιστολής η οποία θα βεβαιώνει την εν λόγω εξαίρεση.

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών:

 • Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (‘ΟΕΕ’) της Δημοκρατίας - με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με Περιορισμένο Αριθμό Προσώπων (‘ΟΕΕΠΑΠ’) - με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού Κεφαλαίου ή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (‘ΟΣΕΚΑ’) - με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (‘ΔΟΕΕ’)
 • Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (‘ΕΔ ΟΣΕΚΑ’)

 

 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) 

Σημειώσεις:

 • στην περίπτωση Εταιρειών Αποκλειστικού Σκοπού Διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ απαιτείται μόνο βεβαιωτική επιστολή της ΕΚΚ προς τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων,
 • στην περίπτωση Καταχωρισμένων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) δεν υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης από την ΕΚΚ και σύμφωνα με το άρθρο 138 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου (Ν.124(Ι)/2018) ο εξωτερικός διαχειριστής του ΚΟΕΕ υποβάλλει τα στοιχεία για την καταχώριση του ΚΟΕΕ στο σχετικό Μητρώο της ΕΚΚ εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία σύστασης/εγγραφής του ΚΟΕΕ στον Έφορο Εταιρειών.
 • Παροχή πιστωτικών υπηρεσιών (Πιστωτικό Ίδρυμα) 
 • Παροχή υπηρεσιών πληρωμών (Ίδρυμα πληρωμών)
 • Παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής συναλλάγματος (Ανταλλακτήριο Συναλλάγματος)
 • Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος (Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος)

 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λειτουργία καζίνου

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Λειτουργία ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών οργανισμών

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Άσκηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων

 Έφορο Ασφαλίσεων

Παρασκευή Οίνου

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Σημείωση:

Η άδεια παρασκευής οίνου εξασφαλίζεται διαμέσου του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών πριν από την εγγραφή της εταιρείας. 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top