ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Κλάδος Εταιρειών icon

Κλάδος Εταιρειών

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Κλάδου Εταιρειών συνοψίζονται ως πιο κάτω:

Εγγραφή επιχειρηματικών οντοτήτων
Ο Κλάδος Εταιρειών είναι η αρμόδια αρχή για την εγγραφή των εταιρειών, εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών, αλλοδαπών εταιρειών, και των ευρωπαϊκών εταιρειών. Περαιτέρω, ο Κλάδος Εταιρειών παρέχει τη δυνατότητα έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία διαμέσου της μεταφοράς έδρας αλλοδαπής εταιρείας και της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Διατήρηση επικαιροποιημένου μητρώου επιχειρηματικών οντοτήτων
Ο Κλάδος Εταιρειών στοχεύοντας στη διασφάλιση της επαρκούς και επικαιροποιημένης πληροφόρησης, καταχωρεί όλες τις αλλαγές στα στοιχεία των εγγεγραμμένων οντοτήτων, ετήσιες εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, επιβαρύνσεις και υποθήκες, καθώς και αλλαγές στο μητρώο παραλήπτη/διαχειριστή. Επιπρόσθετα, ο Κλάδος προβαίνει στην έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων με την οποία πιστοποιούνται τα πιο πάνω στοιχεία.

Δημοσιοποίηση του μητρώου επιχειρηματικών οντοτήτων
Ο Κλάδος εταιρειών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικής έρευνας στα στοιχεία επιχειρηματικής οντότητας εγγεγραμμένης στο μητρώο του. Συγκεκριμένα, βασική πληροφόρηση όπως είναι οι υφιστάμενοι διοικητικοί σύμβουλοι και γραμματέας παρέχεται δωρεάν. Επιπρόσθετα, με την καταβολή τέλους παρέχεται πλήρης έρευνα του ηλεκτρονικού φακέλου της επιχειρηματικής οντότητας.

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των επιχειρηματικών οντοτήτων
Ο Κλάδος Εταιρειών στοχεύοντας στην επίτευξη της βέλτιστης συμμόρφωσης των εγγεγραμμένων, στο μητρώο, επιχειρηματικών οντοτήτων παρακολουθεί τη συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες της οικείας νομοθεσίας και προβαίνει σε σχετικές δράσεις όπως είναι η διαγραφή των μη συμμορφούμενων νομικών οντοτήτων από το μητρώο. 

go to top