ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Κλάδος Εταιρειών icon

Κλάδος Εταιρειών

Εκσυγχρονισμός του Τμήματος

Μία από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικότερα στα πλαίσια της αναπτυξιακής μεταρρύθμισης αλλά και του ευρύτερου οράματος να καταστεί η χώρα κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος.

Στα πλαίσια αυτά, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2014, Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Τμήματος καθώς και η σύσταση Ομάδας Έργου υπό την εποπτεία του Υπουργείου με όρους εντολής τον σχεδιασμό και την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για υλοποίηση των συνεπακόλουθων μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Τον πυρήνα του πιο πάνω Σχεδίου Δράσης αποτελούν οι πιο κάτω στρατηγικοί στόχοι:

  • Αύξηση της αποδοτικότητας και παροχή γρήγορων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες.
  • Απλοποιημένες διαδικασίες, βασιζόμενες σε βέλτιστες πρακτικές.
  • Δημιουργία Paperless Office.
  • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά στον Κλάδο Εταιρειών το έργο της μεταρρύθμισης καθεαυτό βασίζεται στους εξής βασικούς πυλώνες:

  • Επικαιροποίηση του Μητρώου επιχειρηματικών οντοτήτων.
  • Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου.
  • Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  • Ανασχεδιασμό των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
  • Αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Μεταστέγαση Τμήματος.

Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, το στοίχημα για τον Κλάδο Εταιρειών είναι διττό. Αφενός, οι αλλαγές που τροχοδρομούνται στοχεύουν στο να υποβοηθήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την επιχειρηματική δραστηριότητα και την προσέλκυση επενδύσεων διαμέσου της διατήρησης ενός αξιόπιστου Μητρώου Εταιρειών, και αφετέρου στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας του Κλάδου με την εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών υποστηριζόμενες από σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα πληροφορικής, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και μείωση του λειτουργικού κόστους.

go to top