ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Νέα

Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα Λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην ενδιάμεση λύση, ημερ. 05/08/2022 και ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η οποία αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου 2023, καλεί όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τις ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και τους Συνεταιρισμούς καθώς και τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, όπως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 καταχωρίσουν τα στοιχεία και πληροφορίες των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρεί το Τμήμα, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ή/και η έναρξη ποινικής διαδικασίας λόγω μη συμμόρφωσης.

 

Επιπλέον, ενημερώνει ότι με την έναρξη της τελικής λύσης θα δοθεί χρόνος ενός (1) μηνός για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης και θα έχουν μεταφερθεί στο τελικό σύστημα, από όλες τις οντότητες. Εντός της περιόδου αυτής θα πρέπει επίσης να καταχωρισθούν τόσο τα αιτήματα για εξαιρέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών όσο και οι λόγοι άσκησης δέουσας επιμέλειας.  

 

Επισημαίνεται ότι, με την λήξη της περιόδου του ενός (1) μηνός θα αρχίσει η αυτόματη επιβολή προστίμων μέσω της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για τις μη συμμορφούμενες εταιρείες.

 

Υπενθυμίζεται ότι, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος της υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

 

Επισημαίνεται ότι αξιωματούχος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας δεν θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν.188(Ι)/2007 και της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε και η παράβαση δεν οφείλεται σε καμία πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους του.

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, υποβολής των στοιχείων, επιβολής προστίμων, FAQ’sεγχειρίδιονομοθεσία.

 

Σε περίπτωση που το ερώτημά σας δεν απαντηθεί από το πιο πάνω υλικό μπορείτε να το υποβάλετε αποκλειστικά και μόνο γραπτώς στην η-διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy.

 

go to top