ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Αλλοδαπών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΑΕ1,ΑΕ2,ΑΕ3
ΤΕΛΟΣ: 380,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 380,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τα ακόλουθα έντυπα για να εγγράψετε τόπο εργασίας αλλοδαπής εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (€380):

  • κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από αλλοδαπή εταιρείας υπογεγραμμένο από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (Έντυπο ΑΕ1),
  • κατάλογος και στοιχεία σε σχέση με τους πρώτους διευθυντές και γραμματείς της αλλοδαπής εταιρείας (Έντυπο ΑΕ2), και
  • στοιχεία σε σχέση με τα εξουσιοδοτημένα από αλλοδαπή εταιρεία πρόσωπα (Έντυπο ΑΕ3).

Για εγγραφή αλλοδαπής εταιρείας με επίσπευση, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100).

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή του τόπου εργασίας της αλλοδαπής εταιρείας σας, να λάβετε Πιστοποιημένα Αντίγραφα και Πιστοποιητικά των συναφή με την εγκαθίδρυση του τόπου εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου των συστατικών εγγράφων, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας αλλοδαπής εταιρείας αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να εγγράψετε τον τόπο εργασίας της αλλοδαπής εταιρείας σας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εγγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

ΑΕ1

Κατάλογος εγγράφων που παραδόθηκαν για εγγραφή από Αλλοδαπή Εταιρεία

ΑΕ2

Κατάλογος και στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους Διευθυντές και Γραµµατείς Αλλοδαπής Εταιρείας

ΑΕ3

Στοιχεία σε σχέση με τα Εξουσιοδοτημένα από Αλλοδαπή Εταιρεία Πρόσωπα

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top