ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

 • υπογραφή από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
 • το όνομα της εταιρείας και η χώρα σύστασης να έχει συμπληρωθεί,
 • τα δικηγορόσημα (€86) να επισυνάπτονται στο ΑΕ1,
 • στο έντυπο ΑΕ1 να σημειωθούν τα υποβαλλόμενα έγγραφα,
 • στο έντυπο ΑΕ2 να σημειωθούν οι αξιωματούχοι και να δοθούν πλήρως όλα τα στοιχεία που ζητούνται για κάθε αξιωματούχο,
 • στο έντυπο ΑΕ3 να σημειωθεί το ή τα εξουσιοδοτημένο/α πρόσωπο/α με όλα τα στοιχεία που ζητούνται για τον διορισμό του.

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου της έγγραφης έκθεσης είναι:

 • όνομα της εταιρείας,
 • νομική της μορφή,
 • χώρα σύστασης,
 • Ο τόπος διεξαγωγής εργασιών στην Κύπρο και διεύθυνση στο εξωτερικό,
 • Ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο σε μετοχές,
 • Φύση των εργασιών,
 • υπογραφή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου των συστατικών εγγράφων είναι:

 • να είναι αυθεντικά πιστά αντίγραφα από τη χώρα σύστασης και να γίνουν apostille,
 • να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά από αρχή στην Κύπρο (με ένορκη δήλωση στο δικαστήριο ή από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης των εντύπων (ΑΕ1,ΑΕ2,ΑΕ3) από τον εξεταστή είναι:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
 • παράλειψη προσκόμισης και συμπλήρωσης των προαναφερόμενων εγγράφων και εντύπων στην προσήκουσα μορφή,
 • παράλειψη υπογραφής των εντύπων από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
 • παράλειψη καταβολής των δικηγορόσημων,
 • στο έντυπο ΑΕ1 δεν έχουν σημειωθεί τα υποβαλλόμενα έγγραφα,
 • στο έντυπο ΑΕ2 δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως τα στοιχεία των αξιωματούχων που διορίζονται στο παράρτημα της αλλοδαπής,
 • στο έντυπο ΑΕ3 δεν έχουν σημειωθεί το ή τα εξουσιοδοτημένο/α πρόσωπο/α με όλα τα στοιχεία που ζητούνται για το διορισμό του/τους.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης της έγγραφης έκθεσης από τον εξεταστή είναι:

 • παράλειψη των στοιχείων που αναφέρονται πιο πάνω,
 • όταν δεν υπογράφεται η έγγραφη έκθεση από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης των συστατικών εγγράφων από τον εξεταστή είναι:

 • δεν είναι αυθεντικά πιστά αντίγραφα από τη χώρα σύστασης και apostille,
 • δεν είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά από αρμόδια αρχή στην Κύπρο με ένορκη δήλωση στο δικαστήριο ή από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας.

go to top