ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα άλλων καταχωρίσεων στο μητρώο εταιρειών

  Έντυπο
No.:
ΤΕΛΟΣ: 350,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 350,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, μέχρι και την 30η Ιουνίου, κάθε έτους την αίτηση για καταβολή ετήσιου τέλους εγγεγραμμένης εταιρείας, συνοδευόμενη από το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Σημειώνεται ότι εταιρεία που καταβάλει εκπρόθεσμα το ετήσιο τέλος υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:

  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος εντός δύο μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλλει το συνολικό τέλος των τρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€385),
  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 30η Νοεμβρίου), υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 30% και καταβάλλει το συνολικό τέλος των τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€490).

Εταιρείες που ανήκουν σε συγκρότημα εταιρειών, των οποίων το σύνολο των καταβλητέων τελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), συμπληρώνουν και καταχωρούν την αίτηση κατανέμοντας το ποσό μεταξύ των εταιρειών σε ισόποσα μέρη.

Εναλλακτικά μπορείτε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταβολή του ετήσιου τέλους:

  • μέσω της ιστοσελίδας της JCCSMART σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2018 - 2019,
  • μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Εφόρου Εταιρειών, αφού συνδεθείτε με την Αριάδνη, σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2012-2017.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Καταβολή ετήσιου τέλους.

go to top