ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα άλλων καταχωρίσεων στο μητρώο εταιρειών

  Έντυπο
No.:
ΤΕΛΟΣ: 350,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 350,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, μέχρι και την 30η Ιουνίου, κάθε έτους την αίτηση για καταβολή ετήσιου τέλους εγγεγραμμένης εταιρείας, συνοδευόμενη από το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).

Σημειώνεται ότι εταιρεία που καταβάλει εκπρόθεσμα το ετήσιο τέλος υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:

  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος εντός δύο μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλλει το συνολικό τέλος των τρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€385),
  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 30η Νοεμβρίου), υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 30% και καταβάλλει το συνολικό τέλος των τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€490).

Εταιρείες που ανήκουν σε συγκρότημα εταιρειών, των οποίων το σύνολο των καταβλητέων τελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), συμπληρώνουν και καταχωρούν την αίτηση κατανέμοντας το ποσό μεταξύ των εταιρειών σε ισόποσα μέρη.

Εναλλακτικά μπορείτε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταβολή του ετήσιου τέλους:

  • μέσω της ιστοσελίδας της JCCSMART σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2018 - 2019,
  • μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Εφόρου Εταιρειών, αφού συνδεθείτε με την Αριάδνη, σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2012-2017.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Καταβολή ετήσιου τέλους.

Σημειώνεται ότι εταιρεία που είχε εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιείται πλέον και/ή δεν διαθέτει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, δεν υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο τέλος, νοουμένου ότι έχει ενημερώσει σχετικά τον Έφορο Εταιρειών υποβάλλοντας το έντυπο ΗΕ67.

go to top