ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός  icon

Οδηγός

Άλλες καταχωρίσεις στο Μητρώο Εταιρειών

Καταβολή ετήσιου τέλους 

Κάθε εγγεγραμμένη, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, εταιρεία οφείλει να καταβάλει ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), μέχρι και την 30η Ιουνίου, κάθε έτους λειτουργίας της. 

Σημειώνεται ότι εταιρεία που καταβάλει εκπρόθεσμα το ετήσιο τέλος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:

  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος εντός δύο μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλει το συνολικό τέλος τρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€385),
  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 30η Νοεμβρίου), υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 30% και καταβάλει το συνολικό τέλος τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€490).

Σημειώνεται ότι εταιρεία η οποία βρίσκεται σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν έχει δραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές, δεν υποχρεούται να καταβάλει ετήσιο τέλος.

Εταιρείες που ανήκουν σε συγκρότημα εταιρειών και των οποίων το σύνολο των καταβλητέων τελών δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), συμπληρώνουν και καταχωρούν την αίτηση για καταβολή ετήσιου τέλους εταιρείας κατανέμοντας το ποσό μεταξύ των εταιρειών σε ισόποσα μέρη.

Τρόποι καταβολής του ετήσιου τέλους

Μπορείτε να προβείτε στην καταβολή του ετήσιου τέλους, μέσω των ακόλουθων τρόπων:

  • Tης ιστοσελίδας της JCCSMART σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2018 και εντεύθεν,
  • Της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Εφόρου Εταιρειών, αφού συνδεθείτε με την Αριάδνη, σε περίπτωση που αφορά στα έτη 2012 - 2017 (περιλαμβανομένων),
  • Το έντυπο καταβολής ετήσιου τέλους  διά χειρός / ταχυδρομείου,
  • Έμβασμα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Swift Code: (CBCYCY2NFBU) μέσω TARGET 2 σε πίστη του Γενικού Κυβερνητικού Λογαριασμού αρ. CY53001000010000000006001023 για λογαριασμό του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
  • καταβολή στην Κυπριακή Πρεσβεία της χώρας του αιτητή στο λογαριασμό (Ν.14.01.04.1.00.206) για λογαριασμό του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top