ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα έναρξης εταιρείας

  Νόμος
No.: Κεφ./Cap. 113
ΤΕΛΟΣ: Χωρίς χρέωση
Λεπτομέρειες

Μπορείτε να αξιοποιήσετε το αντίστοιχο δείγμα καταστατικού εγγράφου αναλόγως του τύπου της υπό σύστασης εταιρείας για να εγγράψετε εταιρεία στον Έφορο Εταιρειών:

  • κανονισμοί για τη διοίκηση δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές 
  • κανονισμοί για τη διοίκηση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
  • κανονισμοί για τη διοίκηση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με ένα και μοναδικό μέλος
  • τύπος καταστατικού εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο
  • τύπος καταστατικό εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και με μετοχικό κεφάλαιο

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές επιλέξει να υιοθετήσει ως καταστατικό της τους κανονισμούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου (ένα εκ των πρώτων τριών κανονισμών που παρατίθενται πιο κάτω), προσκομίζεται καταστατικό έγγραφο στο οποίο απλά αναφέρεται ο τίτλος των κανονισμών οι οποίοι υιοθετούνται.

Για περαιτέρω πληροφορίες, αναφορικά με τον τύπο εταιρείας που μπορείτε να συστήσετε, τα στοιχεία του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, καθώς και την διαδικασία σύστασης εταρείας, μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες σελίδες:

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top