ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Θέσμια Δήλωση Συμμόρφωσης (έντυπο ΗΕ1)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • το όνομα της εταιρείας να αναγράφεται ως έχει εγκριθεί και, σε περίπτωση που εφαρμόζεται, πληρούνται όροι έγκρισης του ∙
 • το όνομα του δικηγόρου ή της δικηγορικής εταιρείας που ορκίζεται στο δικαστήριο και η επαρχία από όπου κατάγεται ∙
 • η υπογραφή του δικηγόρου ή της δικηγορικής εταιρείας ∙
 • η υπογραφή του πρωτοκολλητή και σφραγίδα του δικαστηρίου ∙
 • ημερομηνία της ένορκης δήλωσης ∙
 • δικηγορόσημα,όπως έχουν καθορισθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο ∙
 • προαιρετικά μπορεί να συμπληρωθεί όνομα και διεύθυνση για αλληλογραφία ∙
 • τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι του εντύπου από τον εξεταστή:

 • να μην επικολληθούν στο έντυπο τα δικηγορόσημα ∙
 • τα έντυπα που υποβλήθηκαν δεν είναι τα θεσμοθετημένα έντυπα. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας (έντυπο ΗΕ2)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • όνομα εταιρείας όπως αυτό έχει εγκριθεί ∙
 • ημερομηνία αλλαγής δεν συμπληρώνεται στην πρώτη κοινοποίηση της διεύθυνσης (το πεδίο αυτό αφορά μόνο αλλαγή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου) ∙
 • πλήρης διεύθυνση στα ελληνικά στην Κυπριακή Δημοκρατία ∙
 • υπογραφή αξιωματούχου (Ελεγχος αξιωματούχου – αν είναι εταιρεία χρειάζεται και σφραγίδα) ∙
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Στοιχεία σε σχέση με τους πρώτους Διευθυντές και Γραμματείς (έντυπο ΗΕ3)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • το όνομα της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί ∙
 • να καθορισθεί η θέση τον αξιωματούχου στο έντυπο (π.χ.διευθυντής ή γραμματέας ή βοηθός γραμματέας) ∙
 • το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που διορίζεται διευθυντής ή γραμματέας ∙
 • σε περίπτωση διορισμού νομικού προσώπου να συμπληρωθεί ο αριθμός εγγραφής του νομικού προσώπου (εταιρείας). Σε περίπτωση ξένου οργανισμού δεν αναγράφεται ο αριθμός εγγραφής ∙
 • σε περίπτωση διορισμού φυσικού προσώπου να συμπληρωθεί ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, χώρα υπηκοότητας, ημερομηνίας γέννησης και επάγγελμα ∙
 • πλήρης διεύθυνση των διοριζομένων διευθυντών και γραμματέα ∙
 • υπογραφή του εντύπου από ένα εκ των διοριζομένων αξιωματούχων (Σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία απαιτείται και η σφραγίδα της εταιρείας) ∙
 • ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου ∙
 • προαιρετικά μπορεί να συμπληρωθεί όνομα και διεύθυνση για αλληλογραφία.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • δεν υπάρχει ημερομηνία συμπλήρωσης του εντύπου ∙
 • δεν έχει συμπληρωθεί η χώρα υπηκοότητας και το επάγγελμα των διοριζομένων διευθυντών και γραμματέων και ο αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου ∙
 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του ιδρυτικού εγγράφου είναι:

 • το όνομα της εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί. Προσοχή: όπου αναφέρεται το όνομα της εταιρείας στο Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο θα πρέπει να είναι το ίδιο (δηλ είναι λάθος αλλού να τελειώνει σε Ltd ή Λτδ και αλλού σε Limited ή Λίμιτεδ) ∙
 • να αναφέρεται ότι η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου είναι στην Κύπρο ∙
 • να αναφέρονται οι σκοποί της εταιρείας που πρέπει να είναι νόμιμοι. Προσοχή: Με βάση τις πρόνοιες του νόμου Ν89(Ι)/2015 [αρ.4(1)(Α)], εταιρεία μπορεί να δηλώσει στο Ιδρυτικό της έγγραφο ότι ο σκοπός της είναι να διεξάγει εργασία ως εμπορική εταιρείας γενικών σκοπών ∙
 • να αναφέρεται ότι η ευθύνη των μετόχων είναι περιορισμένη ∙
 • να αναφέρεται το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας και πώς είναι διαιρεμένο ∙
 • να αναγράφονται οι μέτοχοι, η πλήρης διεύθυνσή τους, ο αριθμός ταυτότητας, η υπηκοότητα και επάγγελμα για φυσικά πρόσωπα, και ο αριθμός εγγραφής για νομικά πρόσωπα ∙
 • να αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών που εκδίδεται για κάθε μέτοχο ∙
 • να υπάρχει η υπογραφή κάθε μετόχου και κάθε μέτοχος πρέπει να γράφει ιδιοχείρως τον αριθμό των μετοχών που πήρε ∙
 • να αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του μάρτυρα των υπογραφών και η υπογραφή του ∙
 • να φέρει ημερομηνία η οποία πρέπει να είναι η ημερομηνία που υποβάλει το έντυπο ΗΕ1 στο Τμήμα ή προγενέστερη ∙
 • το Ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να είναι διαιρεμένο σε παραγράφους, οι οποίες πρέπει να είναι αριθμημένες, καθώς επίσης και οι σελίδες του Ιδρυτικού εγγράφου να είναι αριθμημένες.

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του καταστατικού εγγράφου είναι:

 • το όνομα της εταιρείας να είναι όπως αναγράφηκε και στο Ιδρυτικό Έγγραφο ∙
 • το καταστατικό πρέπει να είναι διαιρεμένο σε παραγράφους και κάθε σελίδα να είναι επίσης αριθμημένη ∙
 • στο Καταστατικό να υπάρχουν οι πρόνοιες που καθορίζουν τον τύπο της εταιρείας (δηλ. αν είναι ιδιωτική, δημόσια, μονομελής κλπ) ∙
 • στην τελευταία σελίδα του Καταστατικού πρέπει να αναφέρονται οι μέτοχοι και να υπάρχει η υπογραφή τους ∙
 • να υπάρχουν τα στοιχεία του μάρτυρα των υπογραφών και η υπογραφή του ∙
 • να φέρει ημερομηνία (όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο) ∙
 • να αναφέρεται το όνομα και η διεύθυνση του δικηγόρου ή της δικηγορικής εταιρείας που συνέταξε το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο και η υπογραφή του.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του ιδρυτικού και κασταστατικού εγγράφου από τον εξεταστή:

 • το όνομα της εταιρείας στο Ιδρυτικό & Καταστατικό δεν αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο παντού ∙
 • οι μέτοχοι δεν γράφουν ιδιοχείρως τον αριθμό των μετοχών που παίρνουν ∙
 • η ημερομηνία είτε δεν υπάρχει, είτε είναι λανθασμένη ∙
 • δεν είναι αριθμημένες οι σελίδες του Ιδρυτικού και Καταστατικού εγγράφου.

Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν ως διευθυντές δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ5)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • όνομα εταιρείας όπως έχει εγκριθεί ∙
 • ονοματεπώνυμο διευθυντών, αρ ταυτότητας και υπογραφή ∙
 • ημερομηνία (συμπλήρωσης του εντύπου) ∙
 • προαιρετικά μπορεί να συμπληρωθεί όνομα και διεύθυνση για αλληλογραφία.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • να είναι φωτοτυπία οι υπογραφές των διευθυντών ∙
 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα σύσταση εταιρείας.

go to top