ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Σύσταση Εταιρείας

Υποβολή αίτησης για σύσταση εταιρείας

Αφότου έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και δεδομένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με την ίδρυση της εταιρείας σας μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης σύστασης εταιρείας είτε διαμέσου του διαδικτύου είτε δια χειρός/ταχυδρομείου.

Εγγραφή Εταιρείας μέσω διαδικτύου

Ανεξαρτήτου του τύπου εταιρείας που έχετε επιλέξει μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών συνοδευόμενο από:

 • θέσμια δήλωσης συμμόρφωσης (έντυπο ΗΕ1) υπογεγραμμένη ενόρκως στο δικαστήριο από τον εμπιστευμένο δικηγόρο με τη σύσταση της ∙
 • το ιδρυτικό  και καταστατικό έγγραφο σύμφωνα με τον τύπο της εταιρείας δεόντως υπογεγραμμένο στην ελληνική γλώσσα - σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές επιλέξει να υιοθετήσει ως καταστατικό της τους κανονισμούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου, προσκομίζεται  έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος των κανονισμών οι οποίοι υιοθετούνται ∙
 • την υπεύθυνη δήλωση μάρτυρα υπογραφών ∙
 • πιστοποιημένη μετάφραση του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική, σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα ∙
 • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙ και
 • το ποσό των εκατό εξήντα πέντε ευρώ (€165) ή το ποσό των διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (€235) σε περίπτωση εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, πληρωτέα με πιστωτική κάρτα.

Για τη διαδικασία εγγραφής εταιρείας με επίσπευση, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100). Σε περίπτωση ανοίγματος φακέλου μεταφράσεων καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των εκατόν εξήντα ευρώ (€160).

Σε περίπτωση σύστασης δημόσιας εταιρείας, απαιτείται παράλληλα η καταχώριση του εντύπου ΗΕ5 καταβάλλοντας το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της σύστασης εταιρείας διαφορετικά πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης.

η-εγγραφή εταιρείας

Εγγραφή εταιρείας διά χειρός/ταχυδρομείου

Εναλλακτικά μπορείτε να προβείτε στην εγγραφή εταιρείας διά χειρός/ταχυδρομείου υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 • θέσμια δήλωσης συμμόρφωσης (έντυπο ΗΕ1) υπογεγραμμένη ενόρκως στο δικαστήριο από τον εμπιστευμένο δικηγόρο με τη σύσταση της ∙
 • κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας (έντυπο ΗΕ2) ∙
 • κοινοποίηση των στοιχείων των πρώτων διευθυντών και γραμματέα της εταιρείας (έντυπο ΗΕ3) ∙
 • το ιδρυτικό  και καταστατικό έγγραφο  σύμφωνα με τον τύπο της εταιρείας δεόντως υπογεγραμμένο στην ελληνική γλώσσα - σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές επιλέξει να υιοθετήσει ως καταστατικό της τους κανονισμούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου, προσκομίζεται καταστατικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι κανονισμοί οι οποίοι υιοθετούνται ∙
 • πιστοποιημένη μετάφραση του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα ∙
 • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙ και
 • τέλος των εκατό εξήντα πέντε ευρώ (€165) και επιπρόσθετο τέλος εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Σε περίπτωση σύστασης δημόσιας εταιρείας, απαιτείται παράλληλα η καταχώριση του εντύπου ΗΕ5 καταβάλλοντας το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top