ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ16 είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • αναφορά στο είδος ψήφισματος (σε περίπτωση τροποποίησης τάξεων χρειάζεται ομόφωνο ειδικό) ∙
  • περιγραφή τροποποίησης ονομαστικού, εκδοθέντος κεφαλαίου και μετόχων πριν και μετά την τροποποίηση ∙
  • σε περίπτωση τροποποίησης τάξεων επισυνάπτονται συγκαταθέσεις από κάθε τάξη ξεχωριστά υπογεγραμμένες από όλους τους μετόχους της κάθε τάξης ∙
  • υπογραφή αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Ελέγχεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν επισυναφθεί, ανάλογα με την περίπτωση:

  • πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το ψήφισμα είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ∙
  • σε περίπτωση που έχει ήδη ανοιχτεί φάκελος μεταφράσεως σε ξένη γλώσσα ,έχει επισυναφθεί πιστοποιημένη μετάφραση του ψηφίσματος, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην εν λόγω γλώσσα και καταβάλλονται τα ανάλογα τέλη των είκοσι ευρώ (€20) για κανονική σειρά είτε σαράντα ευρώ (€40) για επίσπευση.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
  • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

 Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών.

go to top