ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή Δημόσιας Εταιρείας (έντυπο ΗΕ8)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν(όπου εφαρμόζεται) ∙
 • ημερομηνία υποβολής ∙
 • υπογραφές όλων των συμβούλων ή εξουσιοδοτηθέντων αντιπροσώπων τους (εξουσιοδοτήσεις να επισυνάπτονται) ∙
 • υπογραφή Αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας) ∙
 • όλα τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών Δημόσιας Εταιρείας (έντυπο ΗΕ9)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • ημερομηνία υποβολής ∙
 • υπογραφή ενόρκως ∙
 • υπογραφή αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας) ∙
 • όλα τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Πρόσκληση για εγγραφή (Prospectus)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

 • όνομα και αριθμός εταιρείας ∙
 • να υπογράφουν όλοι οι σύμβουλοι (σε περίπτωση που κάποιος υπογράψει με πληρεξούσιο, αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα) ∙
 • να αναγράφεται η προμήθεια (commission) των stock brokers ∙
 • να αναφέρει τους διευθυντές, το εγγεγραμμένο γραφείο και τους ελεγκτές και το ποσό του κεφαλαίου ∙
 • να συνοδεύεται από έκθεση των ελεγκτών ∙
 • να επισυνάπτονται τα συμβόλαια και συγκαταθέσεις που αναγράφονται στο Prospectus και τα δάνεια για τα δύο προηγούμενα έτη ∙
 • να υπάρχουν λογαριασμοί κερδοζημιών και ισολογισμοί για τα πέντε τελευταία χρόνια ∙
 • προβλέψεις για τα επόμενα 3 χρόνια.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης των εγγράφων από τον εξεταστή:

 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών Δημόσιας Εταιρείας (έντυπο ΗΕ10)

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • όλα τα πεδία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν (όπου εφαρμόζεται) ∙
 • ημερομηνία υποβολής ∙
 • υπογραφή ενόρκως ∙
 • υπογραφή αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Θέσμια Δήλωση

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • στην δήλωση να αναφέρονται όσα προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 104 3(β) ∙
 • να είναι υπογραμμένη από διευθυντή (σε περίπτωση που ο Αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Προσοχή: Η Θέσμια Δήλωση υποβάλλεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της δημόσιας εταιρείας μαζί με την Βεβαίωση της Τράπεζας.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εγγράφου από τον εξεταστή:

 • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.

Βεβαίωση Τράπεζας

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • όνομα τραπεζικού οργανισμού εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ∙
 • καταβολή ποσού σε λογαριασμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 4Α του Περί Εταιρείων Νόμου ∙
 • υπογραφή και σφραγίδα από αξιωματούχο που δεσμεύει τον τραπεζικό οργανισμό.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εγγράφου από τον εξεταστή:

 • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων.

Θέσμια Έκθεση 

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου είναι:

 • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
 • στην δήλωση να αναφέρονται όσα προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 124 (3) ∙
 • να είναι υπογραμμένη από 2 διευθυντές (αν υπάρχουν) και πιστοποιημένη από ελεγκτές ∙
 • υπογραφή Αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης των εγγράφων από τον εξεταστή:

 • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας.

go to top