ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver
Οδηγός icon

Οδηγός

Σύσταση Εταιρείας

Πιστοποιητικό Σύστασης 

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εγγραφή της εταιρείας, έχουν τηρηθεί θα εγγράψει την εταιρεία, θα προβεί στη δημοσίευση της εγγραφής της στην Επίσημη Εφημερίδα, και θα εκδώσει το πιστοποιητικό σύστασής της. 

Η έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης σηματοδοτεί την έναρξη της νομικής ύπαρξης της εταιρείας και αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην εγγραφή καθώς και τα σχετικά θέματα που προηγούνται της εγγραφής έχουν τηρηθεί. Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής. 

Το πιστοποιητικό σύστασης μπορεί να παραληφθεί είτε ηλεκτρονικά στο χώρο εργασίας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος), ή από τη θυρίδα του Τμήματος ή από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου. 

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των εκατό είκοσι (€120) προσκομίζοντας αντίγραφο του ιδρυτικού και κατασταστικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και το τέλος των εκατό (€100) σε περίπτωση επίσπευσης, εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εταιρείας:

 • Πιστοποιητικό Μελών·
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας·
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των η-πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας 

Σημειώνεται ότι η δημόσια εταιρεία δεν δικαιούται να προβεί σε έναρξη εργασιών, ούτε να αναλάβει δάνεια ή συναφείς υποχρεώσεις, αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως από τον Έφορο Εταιρειών το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας υποβάλλοντας τα ακόλουθα δια χειρός/ταχυδρομείου: 

 • εταιρεία που έχει εκδώσει πρόσκληση για εγγραφή:
  • δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ9)∙
  • πρόσκληση για εγγραφή (prospectus)∙
  • θέσμια δήλωση∙
  • βεβαίωση τράπεζας∙ και
  • το τέλος των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€2080). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των ογδόντα ευρώ (€80).
 • εταιρεία που δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή:
  • έκθεση αντί πρόσκλησης για έγγραφή δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ8)∙
  • δήλωση για έκδοση πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ10)∙
  • θέσμια δήλωση∙
  • βεβαίωση της τράπεζας∙ και
  • το τέλος των δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ (€2080). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των ογδόντα ευρώ (€80).

Σημειώνεται ότι εντός ενός (1) με τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού έναρξης εργασιών, η εταιρεία οφείλει να συντάξει και να καταχωρίσει θέσμια έκθεση υπογεγραμμένη από 2 διοικητικούς συμβούλους (αν υπάρχουν) και πιστοποιημένη από ελεγκτή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top