ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση Εταιρείας

Πιστοποιητικό Σύστασης 

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εγγραφή της εταιρείας, έχουν τηρηθεί θα εγγράψει την εταιρεία, θα προβεί στη δημοσίευση της εγγραφής της στην Επίσημη Εφημερίδα, και θα εκδώσει το πιστοποιητικό σύστασής της. 

Η έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης σηματοδοτεί την έναρξη της νομικής ύπαρξης της εταιρείας και αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι όλες οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στην εγγραφή καθώς και τα σχετικά θέματα που προηγούνται της εγγραφής έχουν τηρηθεί. Ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγραφής. 

Το πιστοποιητικό σύστασης μπορεί να παραληφθεί είτε ηλεκτρονικά στο χώρο εργασίας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος), ή από τη θυρίδα του Τμήματος ή από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου. 

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των εκατό είκοσι (€120) προσκομίζοντας αντίγραφο του ιδρυτικού και κατασταστικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και το τέλος των εκατό (€100) σε περίπτωση επίσπευσης, εκδίδονται τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα της εταιρείας:

  • Πιστοποιητικό Μελών·
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα·
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως.

Επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των η-πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. 

Πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας 

Σημειώνεται ότι δημόσια εταιρεία δεν δικαιούται να προβεί σε έναρξη εργασιών, ούτε να αναλάβει δάνεια ή συναφείς υποχρεώσεις, αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως από τον Έφορο Εταιρειών το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας υποβάλλοντας το έντυπο ΗΕ9. 

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο έκδοσης πιστοποιητικού έναρξης εργασιών δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ9), δια χειρός/ταχυδρομείου,  συνοδευόμενο από: 

  • βεβαίωση τράπεζας περί καταβολής ποσού ∙
  • πρόσκληση για εγγραφή (prospectus) σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει πρόσκληση για εγγραφή ∙ 
  • έκθεση αντί πρόσκλησης για έγγραφη δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ8) σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή ∙ 
  • τo τέλος των δύο χιλιάδων είκοσι ευρώ (€2020) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι εντός ενός (1) με τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού έναρξης εργασιών, η εταιρεία οφείλει να συντάξει και να καταχωρίσει θέσμια έκθεση υπογεγραμμένη από 2 διοικητικούς συμβούλους (αν υπάρχουν) και πιστοποιημένη από ελεγκτή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΗΕ9 και στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΗΕ8 για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο και ενοποιημένο έντυπο ΗΕ9, το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα ΗΕ9 και ΗΕ10. Παράλληλα, στις 6 Δεκεμβρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΗΕ8

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top