ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Οικονομικές καταστάσεις

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας μεριμνούν ώστε να ετοιμάζεται το πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Κάθε αλλοδαπή εταιρεία, η οποία διατηρεί τόπο εργασίας στη Δημοκρατία καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις για τον τόπο εργασίας οι οποίες παρουσιάζονται ενώπιον της γενικής συνέλευσης το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος .

Οι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τα οποία πρέπει να επεξηγούν ορθά και με ακρίβεια όλες τις συναλλαγές της εταιρείας και να επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής θέσης της εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Εξαιρείται από την υποβολή οικονομικών καταστάσεων εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία με βάση την νομοθεσία του εν λόγω κράτους, και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες δεν υποχρεούται να υποβάλει τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.

go to top