ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Μετά την εγκαθίδρυση τόπου εργασίας

Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας

Κάθε αλλοδαπή εταιρεία υποχρεούται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής της να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο για εξασφάλιση αριθμού φορολογικής ταυτότητας.

Παράλληλα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, του οποίου η αξία των φορολογητέων συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών που έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο των 12 προηγούμενων μηνών ή που θα πραγματοποιήσει εντός των επόμενων 30 ημερών έχει/θα υπερβεί τις €15.600, υποβάλλει συμπληρωματική αίτηση εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ.

Εγγραφή στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλοντας το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη. Όταν ο εργοδότης έχει υποκαταστήματα σε διάφορες επαρχίες ή ασχολείται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες, πρέπει να εγγραφεί χωριστά για κάθε επαρχία ή δραστηριότητα.

Κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος

Παροτρύνεστε όπως προβείτε στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης σας στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ούτως ώστε να διαφοροποιήσετε τα προϊόντα και υπηρεσίες σας στην αγορά.

Συμμόρφωση

Η αλλοδαπή εταιρεία που διατηρεί τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και κάθε αξιωματούχος της έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τον Έφορο Εταιρειών για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της, όπως αλλαγή ονόματος, αλλαγή στα στοιχεία των αξιωματούχων, των εξουσιοδοτημένων προσώπων, αλλαγή διεύθυνσης του τόπου εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλαγές στο καταστατικό, τους κανονισµούς ή σε άλλα συστατικά έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας κλπ.

Περαιτέρω, μία φορά κάθε οικονομικό έτος η αλλοδαπή εταιρεία καταχώρεί στον έφορο εταιρειών τις οικονομικές καταστάσεις.

Παράλληλα, στο τέλος κάθε φορολογικού έτους η εταιρεία πρέπει να καταχωρίσει φορολογική δήλωση με τις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στο Τμήμα Φορολογίας.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η αλλοδαπή εταιρεία είναι υποχρεωμένη όπως καταβάλλει το ετήσιο τέλος, ύψους τριακόσιων πενήντα ευρώ (€350) το οποίο πρέπει να πληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top