ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταβολή ετήσιου τέλους

Καταβολή ετήσιου τέλους αλλοδαπής εταιρείας

Κάθε εγγεγραμμένη, στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, αλλοδαπή εταιρεία που έχει εγκαθιδρύσει τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να καταβάλει ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350), μέχρι και την 30η Ιουνίου, κάθε έτους λειτουργίας της. 

Σημειώνεται ότι εταιρεία που καταβάλει εκπρόθεσμα το ετήσιο τέλος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ως ακολούθως:

  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος εντός δύο μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου), υπόκειται σε επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλει το συνολικό τέλος τρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€385),
  • εταιρεία που καταβάλει το ετήσιο τέλος μέσα σε περίοδο πέντε μηνών από την 30η Ιουνίου (δηλαδή μέχρι την 30η Νοεμβρίου), υπόκειται σε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 30% και καταβάλει συνολικό τέλος τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€490).

Εταιρείες που ανήκουν σε συγκρότημα εταιρειών και των οποίων το σύνολο των καταβλητέων τελών δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), συμπληρώνουν και καταχωρούν την αίτηση για καταβολή ετήσιου τέλους εταιρείας κατανέμοντας το ποσό μεταξύ των εταιρειών σε ισόποσα μέρη.

Τρόποι καταβολής του ετήσιου τέλους

Μπορείτε να προβείτε στην καταβολή του ετήσιου τέλους, μέσω των ακόλουθων τρόπων:

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top