ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Διασυνοριακή συγχώνευση μέσω της οποίας προκύπτει κυπριακή εταιρεία

Κατάρτιση και υποβολή κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης

Το πρώτο βήμα για την έναρξη της διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ εταιρειών, είναι η ετοιμασία του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης από τους συμβούλους καθεμίας από τις κυπριακές εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στη διασυνοριακή συγχώνευση καθώς και από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της εταιρείας ή εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες σε κράτη μέλη της κοινότητας (ή του ευρύτερου οικονομικού χώρου) και μετέχει/ουν στη διασυνοριακή συγχώνευση.

Mπορείτε να υποβάλετε, το έντυπο διασυνοριακής συγχώνευσης (έντυπο ΗΕ66), για κάθε μία συγχωνευόμενη κυπριακή εταιρεία που συμμετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης κατά την οποία θα εγκριθεί το εν λόγω σχέδιο, διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης (το σχέδιο αποστέλλεται παράλληλα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο deptcomp@drcor.meci.gov.cy ή skyprianou@drcor.meci.gov.cy) ∙
  • την ανακοίνωση διασυνοριακής συγχώνευσης στην ελληνική γλώσσα ∙  
  • τη πιστοποιημένη μετάφραση του σχεδίου, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το σχέδιο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ∙ 
  • τη βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι η εταιρεία δεν οφείλει φόρους και δασμούς σε περίπτωση που η κυπριακή εταιρεία τυγχάνει απορρόφησης ή διαγράφεται ∙ και
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20).Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών καθώς και στη δημοσίευση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και της σχετικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, το νέο έντυπο ΗΕ66 έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top