ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Ανακοίνωση διασυνοριακής συγχώνευσης

Η ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. τη μορφή, το όνομα και το εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών ∙
 2. τα μητρώα καταχωρίσεων για κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών ∙
 3. αναφορά στον τρόπο που θα ασκούνται τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και πιστωτών.

Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης

Το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία:

 1. τη μορφή, την επωνυμία και το εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ∙
 2. το ποσοστό σε σχέση με την ανταλλαγή των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και ποσό που δύναται να πληρωθεί σε μετρητά ∙
 3. τους όρους έκδοσης των μετοχών ή τίτλων που θα αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της εταιρείας που θα προκύψει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ∙
 4. τις πιθανές επιπτώσεις από τη διασυνοριακή συγχώνευση στην εργοδότηση ∙
 5. την ημερομηνία από την οποία η κατοχή των μετοχών ή των τίτλων στο κεφάλαιο της εταιρείας που θα προκύψει από τη διασυνοριακή συγχώνευση θα δίδει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ∙
 6. την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευόμενων εταιρειών θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ∙
 7. τα δικαιώματα που παρέχονται από την εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση στα μέλη που έχουν ειδικά δικαιώματα ή στους κατόχους τίτλων άλλων από μετοχές που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της εταιρείας ή τα μέτρα που προτείνονται σε σχέση με αυτούς ∙
 8. τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που θα παραχωρηθούν στους εμπειρογνώμονες που θα εξετάσουν τους όρους της διασυνοριακής συγχώνευσης ή στα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευομένων εταιρειών ∙
 9. το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας που θα προκύψει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ∙
 10. όπου ισχύει, πληροφορίες για τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν το ρόλο των εργαζομένων στον καθορισμό των δικαιωμάτων τους στη συμμετοχή στην εταιρεία που θα προκύψει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ∙
 11. πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάζονται στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ∙
 12. τις ημερομηνίες των λογαριασμών των συγχωνευομένων εταιρειών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των όρων της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες σελίδες:

go to top