ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Άλλες καταχωρίσεις στο Μητρώο Εταιρειών

Τροποποίηση τύπου επιχειρηματικής οντότητας

Μετατροπή ιδιωτικής σε δημόσια εταιρεία
Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δύναται να μετατραπεί σε δημόσια εταιρεία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το εκδοθέν και πληρωθέν κεφάλαιο της εταιρείας είναι ή αυξάνεται σε τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι εννέα ευρώ  (€25.629) ∙
 • ο αριθμός των διοικητικών συμβούλων είναι ή αυξάνεται σε τουλάχιστον δύο (2) ∙
 • ο αριθμός των μελών της εταιρείας είναι ή αυξάνεται σε τουλάχιστον επτά (7) ∙
 • το καταστατικό έγγραφο της εταιρείας τροποποιείται έτσι ώστε οι πρόνοιες του να είναι σύμφωνα με αυτές που προβλέπονται στον περί Εταιρειών Νόμο για δημόσιες εταιρείες ∙
 • το όνομα της εταιρείας να τροποποιηθεί έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η λέξη «…Δημόσια Λτδ».

Καταχώριση μετατροπής ιδιωτικής σε δημόσια
Μπορείτε να υποβάλετε στον Έφορο Εταιρειών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή (έντυπο ΗΕ7) ή πρόσκληση για εγγραφή. Το έντυπο υποβάλλεται διά χειρός/ ταχυδρομείου και θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • αίτημα αλλαγής ονόματος ∙
 • αίτημα τροποποίησης του καταστατικού εγγράφου ∙
 • αίτημα αλλαγής μετόχων (σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή) ∙
 • αίτημα αλλαγής διοικητικών συμβούλων (σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή) ∙
 • το τέλος των δύο χιλιάδών ευρώ (€2000), μαζί με το επιπρόσθετο τέλος:
  • των σαράντα ευρώ (€40) για την καταχώριση αλλαγής ονόματος ∙
  • των σαράντα ευρώ (€40) για την καταχώριση τροποποίησης του καταστατικού εγγράφου ∙
  • των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση προσκόμισης αλλαγής μετόχων ∙ 
  • των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση προσκόμισης αλλαγής διοικητικών συμβούλων.

Τα πιο πάνω τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς ή με επιταγή ή με αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή). Για τη διαδικασία καταχώρισης των πιο πάνω εντύπων με επίσπευση, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά έντυπο.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της μετατροπής ιδιωτικής σε δημόσια εταιρεία και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να εξασφαλίσει πιστοποιημένα αντίγραφα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

Μετατροπή δημόσιας σε ιδιωτική εταιρεία
Δημοσία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δύναται να μετατραπεί σε ιδιωτική εταιρεία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ο αριθμός των μελών της εταιρείας δεν πρέπει να είναι πάνω από πενήντα (50) ∙
 • το καταστατικό έγγραφο της εταιρείας τροποποιείται έτσι ώστε οι πρόνοιές του να είναι σύμφωνα με αυτές που προβλέπονται στον περί Εταιρειών Νόμο για ιδιωτικές εταιρείες ∙
 • το όνομα της εταιρείας να τροποποιηθεί έτσι ώστε να αφαιρεθεί η λέξη «…Δημόσια».

Καταχώριση μετατροπής δημόσιας σε ιδιωτική

Μπορείτε να υποβάλετε στον Έφορο Εταιρειών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης τού καταστατικού της εταιρείας, και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης ή διά χειρός/ ταχυδρομείου:

 • αίτημα αλλαγής ονόματος ∙
 • αίτημα τροποποίησης τού καταστατικού εγγράφου ∙
 • κατάλογος μετόχων πιστοποιημένων από διευθυντή ή γραμματέα κατά την ημερομηνία μετατροπής (σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή) ∙ και
 • το τέλος των ογδόντα ευρώ (€80), πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Για τη διαδικασία καταχώρισης των πιο πάνω εντύπων με επίσπευση, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά έντυπο.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της μετατροπής δημόσιας σε ιδιωτική εταιρεία και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να εξασφαλίσει πιστοποιημένα αντίγραφα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

η-καταχώριση μετατροπής δημόσιας σε ιδιωτική 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top