ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Επιβαρύνσεων & Υποθηκών

Τροποποίηση επιβάρυνσης

Η εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών για καταχώριση τα στοιχεία κάθε τροποποίησης ή αλλαγής των στοιχείων επιβάρυνσης καθώς και τυχόν εκχώρησης επιβάρυνσης που έγινε από την εταιρεία και κάθε απόκτησης ήδη επιβαρυμένης περιουσίας για εγγραφή. Η καταχώριση της τροποποίησης ή εκχώρησής της επιβάρυνσης γίνεται με την υποβολή στον Έφορο Εταιρειών του εντύπου ΗΕ24Ε εντός:

 • Είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης ή εκχώρησης της επιβάρυνσης σε περίπτωση που η επιβάρυνση έγινε εντός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός της Δημοκρατίας.
 • Σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία της τροποποίησης ή εκχώρησης της επιβάρυνσης ή της εκχώρησης της επιβάρυνσης σε περίπτωση που αυτή έγινε εκτός της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας.
 • Είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία που το αντίγραφο του εγγράφου ληφθεί στη Δημοκρατία. σε περίπτωση που αφορά τροποποίηση ή εκχώρηση επιβάρυνσης που έγινε εκτός της Δημοκρατίας και η ιδιοκτησία βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας.
 • Σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας αλλοδαπής εταιρείας που εγγράφεται ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία και καταχωρεί τροποποίηση ή εκχώρηση επιβάρυνσης που προϋπήρχε της πιο πάνω εγγραφής.
 • Σαράντα δύο (42) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης σε περίπτωση που αφορά τροποποίηση ή εκχώρηση επιβάρυνσης απορροφώμενης εταιρείας που προϋπήρχε της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που έχει συμφέρον σε επιβάρυνση μπορεί να προχωρήσει με την καταχώριση της τροποποίησης ή εκχώρησής της εντός των πιο πάνω προθεσμιών υποβάλλοντας στον Έφορο Εταιρειών το έντυπο ΗΕ24Ε.

Καταχώριση τροποποίησης ή εκχώρησης της επιβάρυνσης

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο ΗΕ24Ε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

 • το έγγραφο τροποποίησης ή εκχώρησης της επιβάρυνσης (ή πιστοποιημένο αντίγραφο του),
 • το αντίστοιχο τέλος ανάλογα με το ύψος της επιβάρυνσης:
  • €140 (€0- 17086,01) ∙
  • €240 (€17086,01-34172,03) ∙
  • €380 (€34172,03-85430,07) ∙
  • €540 (€85430,07-170860,14) ∙
  • €640 (€170860,14 και άνω) ∙
 • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας ∙
 • διάταγμα παράτασης χρόνου καταχώρισης του εντύπου σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής του εγγράφου υπερβαίνει τη προκαθορισμένη προθεσμία με επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) ∙
 • πιστοποιημένη μετάφραση του εγγράφου τροποποίησης ή εκχώρησης της επιβάρυνσης στην ελληνική γλώσσα, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το έγγραφο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής του εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

 • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ∙
 • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της τροποποίησης της επιβάρυνσης και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

 η-καταχώριση τροποποίησης της επιβάρυνσης 

Από τις 6 Δεκεμβρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή το νέο έντυπο ΑΕ7Ε(2) το οποίο αντικαθιστά το έντυπο ΗΕ24 αναφορικά με τα στοιχεία τροποποίησης της επιβάρυνσης που έγινε από αλλοδαπή εταιρεία.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top