ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Εταιρείας

Επικαιροποίηση αξιωματούχων

Οι αξιωματούχοι της εταιρείας είναι οι κατά νόμο υπεύθυνοι για τη διαχείριση της εταιρείας, και για την τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων.

Μετά την εγγραφή της η εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές στους αξιωματούχους της, όπως σε διορισμό, παραίτηση/παύση αξιωματούχων, ή σε αλλαγή στα στοιχεία των αξιωματούχων, όπως αλλαγή στο όνομα και στη διεύθυνσή τους.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να διοριστεί κάποιος αξιωματούχος;

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΗΕ4) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής. 

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Καταχώριση αλλαγής 

Mπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων ή αλλαγής στα στοιχεία τους (έντυπο ΗΕ4) μέσω τού  συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης τού Εφόρου Εταιρειών ή διά χειρός/ ταχυδρομείου.Το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  • βεβαίωση γραμματέα ότι οι αλλαγές είναι σύμφωνα με το μητρώο της εταιρείας που τηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20). Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας τότε θα πρέπει να καταβάλετε επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής τού εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

  • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής∙
  • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

 Εταιρεία δεν δύναται να διορίζει πέραν του ενός γραμματέα. 

Σε περίπτωση που εταιρεία παραλείπει να παραδώσει στον Έφορο Εταιρειών γνωστοποίηση κένωσης θέσης εντός 14 ημερών, υποβάλλεται ένορκη δήλωση από τον ίδιο τον αξιωματούχο (που παραιτείται) ή εκπρόσωπό του (σε περίπτωση θανάτου) συνοδευόμενη από το έντυπο ΗΕ4 και καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των σαράντα ευρώ (€40), είκοσι ευρώ (€20) για κάθε έντυπο.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής αξιωματούχων και στην επικαιροποίηση τού μητρώου τού Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

 η-καταχώριση αλλαγής 

go to top