ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού icon

Τρόποι εγκαθίδρυσης Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από:

 • δύο (2) εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί και διατηρούν εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη κεντρική τους διοίκηση σε διαφορετικά κράτη μέλη ∙
 • δύο (2) φυσικά πρόσωπα που ασκούν βιομηχανική, εμπορική, βιοτεχνική ή γεωργική δραστηριότητα ή δραστηριότητα ελευθερίου επαγγέλματος ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες σε διαφορετικά κράτη μέλη ∙
 • μία (1) εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει συσταθεί και διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο ή έδρα και κεντρική διοίκηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα (1) φυσικό πρόσωπο που ασκεί βιομηχανική, εμπορική, βιοτεχνική ή γεωργική δραστηριότητα ή δραστηριότητα ελευθερίου επαγγέλματος ή παρέχει άλλες υπηρεσίες σε διαφορετικό κράτος μέλος.

Η δραστηριότητά του πρέπει να συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα των μελών του και να έχει μόνο επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με αυτή. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στον όμιλο:

 • να διευθύνει ή να ελέγχει τις δραστηριότητες των μελών του ή άλλης επιχείρησης, ιδιαίτερα αναφορικά στα θέματα προσωπικού, χρηματοδότησης, και επενδύσεων ∙
 • να κατέχει, μετοχές ή μερίδια μιας εταιρείας μέλους ∙
 • να κατέχει μετοχές ή μερίδια άλλης επιχείρησης πέραν του πλαισίου επίτευξης του σκοπού του ομίλου και για λογαριασμό άλλο από τα μέλη του ∙
 • να απασχολεί περισσότερους από πεντακόσιους (500) μισθωτούς ∙
 • να χρησιμοποιείται από μία εταιρεία για τη χορήγηση δανείων σε διοικητικό στέλεχος εταιρείας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο συνδεδεμένο με αυτό ∙
 • να χρησιμοποιείται για μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου μεταξύ εταιρείας και διοικητικού στελέχους, ή οποιουδήποτε προσώπου συνδεδεμένου με αυτό ∙
 • να είναι μέλος άλλου ΕΟΣΣ.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού.

go to top